FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 
 
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 


 

 PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2018 m.
spalio 15 d. įsakymu Nr. V-74                                                                                              

VI Lietuvos muzikos ir meno mokyklų
jaunųjų pianistų etiudų konkursas

„JAUNIEJI VIRTUOZAI“

NUOSTATAI

I. Konkurso tikslai ir uždaviniai

1. Skatinti vyresniųjų klasių pianistus nuolat ugdyti virtuoziškumą, kūrybiškumą ir  muzikalumą atliekant etiudus ir virtuoziškas pjeses;
2. Stiprinti moksleivių sceninę laisvę bei ištvermę;
3. Sužadinti domėjimąsi etiudais, atskleidžiant jų menines galimybes;
4. Skatinti  Lietuvos muzikos ir meno mokyklų  bendradarbiavimą;
5. Suteikti galimybę pedagogams pasidalinti profesine patirtimi.

II. Laikas ir vieta

6. Konkursas vyks 2019 m. kovo 2 d. 10.00 val.
7. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje (L. Asanavičiūtės g. 2).
8. Dalyvių repeticijų ir registracijos laikas bus paskelbtas vėliau.

III. Konkurso tvarka

 9.  Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų
  IV-X klasių pianistai.
10.  Konkurso dalyviai varžosi šešiose grupėse:
A grupė – IV klasės;
B grupė – V klasės;
C grupė – VI klasės;
D grupė – VII klasės;
E grupė – VIII klasės;
F grupė – IX, X klasės.
11.  Konkurso dalyviai paruošia du kūrinius:
   1. Privalomas etiudas (vienas iš dviejų nurodytų);
   2. Laisvai pasirinktas kontrastingas kūrinys.
12. Konkurso privalomus etiudus galite peržiūrėti ir atsisiųsti mokyklos internetinėje svetainėje adresu: www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt
(kairėje pusėje paspaudę nuorodą konkursai-festivaliai).
13.  Konkurso dalyviai paraiškas siunčia adresu: indre.c@gmail.com (maloniai prašome laiško      pavadinime įrašyti konkurso pavadinimą). Paraiškos priimamos iki 2019 m. sausio 28 d.
14.   Konkurso dalyviai turi sumokėti negrąžinamą dalyvio mokestį – 10 Eur.
Dalyvio mokestis turi būti pervestas į sąskaitą iki 2019 m. sausio 28 d.
Banko sąskaita: VšĮ „Meno manija“

Sąskaitos numeris: A/S Nr. LT077300010130988730   
Įmonės kodas: 302743621
Banko pavadinimas: AB “Swedbank”

Įmokoje turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė ir konkurso pavadinimas.
Registruojantis konkursui reikia pateikti sumokėtą stojamąjį mokestį patvirtinantį dokumentą.
Jei neturite galimybės stojamąjį mokestį patvirtinančio dokumento bylą įkelti kartu su dalyvio paraiška internetu, maloniai prašome šią pažymą pateikti registruojantis Vilniuje.

IV. Apdovanojimai

Dalyviai bus apdovanojami dalyvių ir laureatų diplomais bei dovanėlėmis. Mokytojai – padėkos raštais. Vertinimo komisija bus paskelbta prieš konkurso pradžią.

V. Organizatoriai

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla;
VŠĮ ,,Meno manija“.

Konkurso kuratorė
Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė.

Konkurso koordinatoriai
Jūratė Prusevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Regina Chmieliauskienė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė;
Indrė Medelinskienė, vyr. mokytoja.

Informacija teikiama – Indrė Medelinskienė (tel.: 868724345).

Anketa:

Etiudai: IV kl. , V kl. , VI kl. , VII kl. , VIII kl. , IX - X kl. .

Etiudų sąrašas:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2018 m.
spalio 10 d. įsakymu Nr.V-73

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA

VIII Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų jaunųjų gitaristų festivalis

NUOSTATAI

1. Tikslai ir uždaviniai:
1.1. Populiarinti akustine, klasikine, elektrine gitara atliekamą muziką;
1.2. Skatinti šiuolaikinės ir klasikinės gitaros atlikėjų bendradarbiavimą;
1.3. Vienoje erdvėje apjungti skirtingų žanrų jaunuosius atlikėjus: nuo klasikos ir flamenko iki džiazo ir roko muzikos;
1.4. Ugdyti moksleivių muzikinius gebėjimus bei meninę saviraišką. Skatinti moksleivių meninę iniciatyvą, kūrybinę saviraišką ir atlikimo meistriškumą, muzikos mokyklų bendradarbiavimą bei pedagogų dalijimąsi profesine patirtimi.

2. Vieta ir laikas:
2.1. 2019 m. kovo 9 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje   (L. Asanavičiūtės g. 2, Vilnius);
2.2. Dalyvių registracija 10.00 – 10.45 val.;
2.3. Festivalio pradžia 11.00 val.;

3. Dalyviai:
3.1. Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų gitaros dalykų mokiniai.

4. Festivalio sąlygos:
4.1. Dalyviai skirstomi į dvi grupes: solo atlikėjai - A grupė, gitarų ansambliai – B grupė (galimi mišrūs ansambliai, kurių sudėtyje būtų gitara);
4.2. A grupės dalyviai atlieka 2 laisvai pasirinktus  kūrinius, kurių programos trukmė iki 8 minučių: solo arba su akompanuojančia grupe ar fonograma (fonogramos turi būti paruoštos wav arba mp3 formatu);
4.3. B grupės dalyviai atlieka solo su koncertmeisteriu; solo su akomponuojančia grupe laisvai pasirinktus 2 kūrinius, kurių bendra trukmė negali viršyti 10 minučių;
4.4. Festivalio dalyvio mokesčio nėra;
4.5. Festivalio dalyviams paraiškas siųsti iki 2019 m. kovo 1 d. adresu gitarufestivalis@gmail.com .

5. Apdovanojimai:
5.1. Festivalio dalyviai ir mokytojai apdovanojami padėkos raštais.

6. Festivalio organizatoriai:
6.1. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, gitaros dalykų metodinė grupė.
6.2. Festivalio kuratoriai:
Aldona Skruibytė, Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė;
Jolanta Babaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Mindaugas Paulikas, vyr. mokytojas, Antanas Žitkauskas, gitaros dalykų metodinės grupės pirmininkas, mokytojas metodininkas,  Martin Majorov, mokytojas.
Informacija apie festivalį teikiama: tel. 867011321 (mokyt. M. Paulikas), el. p.: karoliniskiumm@gmail.com (mokyt. A. Žitkauskas), mokyklos svetainėje http://www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt

Anketa:

______________________________________________________

        PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2018 m.
spalio 25 d. įsakymu Nr. V-79    

  VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA

 VIII Lietuvos muzikos ir meno mokyklų
jaunųjų pianistų ir  ansamblių festivalis
,,SKAMBANTI  SVAJONĖ“

NUOSTATAI 

TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI

 • Ugdyti moksleivių meninę, kūrybinę iniciatyvą, meistriškumo tobulinimą, atlikimo džiaugsmą.
 • Skatinti fortepijono dalyko  pedagogus ir moksleivius domėtis lietuvių kompozitorių kūryba.
 • Plėsti ir praturtinti  muzikos mokyklų pedagoginį repertuarą lietuvių kompozitorių kūriniais.
 • Puoselėti fortepijoninio ir kamerinio ansamblinio muzikavimo tradicijas.
 • Plėtoti Lietuvos muzikos (meno) mokyklų bendradarbiavimą.

VIETA IR LAIKAS

 • Festivalis vyks 2019 m. balandžio 13 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje.

      (L. Asanavičiūtės g. 2).

  • Festivalio pradžia 11.00 val.
  • Dalyvių registracija  nuo 10.00 val.

FESTIVALIO SĄLYGOS

 • Dalyviais gali būti solistai, fortepijoniniai ansambliai ir duetai, kameriniai  (įvairių sudėčių) ansambliai.
 • Dalyviai atlieka du kūrinius: 1.  Lietuvių kompozitorių kūrinys.

                                                        2.  Laisvai pasirinktas kūrinys.

 • Moksleiviai solo kūrinius atlieka mintinai. Ansamblinius  kūrinius galima atlikti iš natų.
 • Paraiškos priimamos iki 2019 m. kovo 17 d.
 • Festivalio dalyviai paraiškas siunčia adresu: skambantisvajone@gmail.com

DALYVIO MOKESTIS

 • Festivalio dalyviai turi sumokėti negrąžinamą dalyvio mokestį – 6 Eur
 • Dalyvio mokestis turi būti pervestas į sąskaitą iki 2019 m. kovo 17 d.
 • Banko sąskaita: VšĮ „Meno manija“
  Sąskaitos numeris: LT077300010130988730

Įmonės kodas:  302743621
Banko pavadinimas: AB  Swedbank, banko kodas 73000

 • Įmokoje turi būti nurodytas festivalio pavadinimas, dalyvio vardas ir  pavardė .
 • Siunčiant paraišką festivaliui, prašome kartu  pateikti sumokėtą stojamąjį mokestį patvirtinantį dokumentą.

APDOVANOJIMAI
Festivalio dalyviai apdovanojami padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis,  
mokytojai - padėkos raštais.

FESTIVALIO ORGANIZATORIAI
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
VšĮ „Meno manija“ 

Festivalio kuratorė -
Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė.

Festivalio koordinatoriai:
Jūratė Prusevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Aurelija Seliavienė, fortepijono dalyko metodinės grupės pirmininkė vyr. mokytoja; 
Rūta Sližytė, fortepijono dalyko vyr. mokytoja.

Informacija teikiama:  +370 613 92856  – fortepijono dalyko vyr. mokytoja Rūta Sližytė. 

Anketa:

_______________________________________

PATVIRTINTA
                                                                                                      Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2018 m.
spalio 15 d. įsakymu  Nr. V-75

VI respublikinis muzikos ir meno mokyklų  konkursas
,,Iš muzikos lobių skrynios“

NUOSTATAI

1. Konkursą organizuoja Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Papildomo fortepijono dalyko  pedagogų metodinė grupė.

2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1.  Ugdyti papildomo fortepijono dalyko grojimo įgūdžius, plačiau atskleisti mokinių  kūrybinius gebėjimus ir skatinti koncertinę veiklą;                       
2.2.  Plėsti muzikos mokyklų papildomo fortepijono dalyko pedagogų bendradarbiavimą;
2.3.  Skatinti moksleivių kūrybinę saviraišką.

3. LAIKAS IR VIETA

3.1.  Konkursas ,,Iš muzikos lobių skrynios“ vyks 2019 m. kovo mėn. 23 d. Vilniaus  Karoliniškių muzikos mokykloje  (L.Asanavičiūtės g. 2, Vilnius).      
3.2.  Registracija 8.30-10.00 val.
3.3.  Pradžia 10.00 val.

4. DALYVIAI

4.1.  Lietuvos muzikos ir meno mokyklų papildomo fortepijono dalyko 7-18 metų mokiniai.

5. KONKURSO SĄLYGOS

5.1.  A grupė − FŠPU pradinio ugdymo programos I-IV kl. mokiniai, pasirodymo trukmė iki        5 min.;
5.2. B grupė − FŠPU pagrindinio ugdymo programos V-VIII ir vyresnių kl. mokiniai, pasirodymo trukmė iki 8 min.;  
5.3.  Konkurso dalyvio programa: privalomas polifoninis kūrinys ir pjesė;
5.4. Dalyvių paraiškos teikiamos iki 2019 m. vasario mėn. 23 d. el. paštu: ggrazinag@gmail.com;
5.5.  10 eurų dalyvio mokestis pervedamas iki 2019 m. vasario mėn. 23 d. į VšĮ „Meno  manija“, įmonės kodas 302743621,  A/S Nr. LT077300010130988730, bankas AB Swedbank.

6. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

6.1. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais;
6.2.  Laureatai ir diplomantai apdovanojami diplomais ir dovanomis.

7. KONKURSO TVARKA

7.1.  Komisijos nariai skelbiami prieš konkurso pradžią;
7.2. Konkurso pasirodymų ir repeticijų laiką užsiregistravusiems pateiksime iki 2019 m. kovo mėn. 15 d. el. paštu.

8. Konkurso organizatoriai  
Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė,
Jolanta Babaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Ala Vasilionkaitienė, papildomo fortepijono dalyko pedagogų metodinės grupės pirmininkė mokytoja metodininkė, 
Laimutė Pakalkienė, papildomo fortepijono dalyko metodinės grupės pirmininkė, vyr. mokytoja.                 
Informacija apie konkursą svetainėje adresu www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt .
Teirautis tel.: +370 644 94546 (Ala Vasilionkaitienė)
+370 699 64912 (Laimutė Pakalkienė)

Anketa:

______________________________________________________

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2018 m.
spalio 22 d. įsakymu Nr. V-77

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA
Styginių instrumentų dalykų mokytojų metodinė grupė
Tarptautinis styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas
,,Diena su lietuviška pjese“

NUOSTATAI

1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1.1. Skatinti lietuviškos muzikos pažinimą, supažindinti jaunuosius atlikėjus su įvairių stilių ir laikmečių lietuvių kompozitorių kūriniais styginiams instrumentams;
1.2. Ugdyti jaunųjų atlikėjų meninį skonį, propaguoti ir skatinti mokinių solinį muzikavimą, tobulinti solinio grojimo meistriškumą;
1.3. Vystyti mokinių kūrybinę saviraišką ir siekti atskleisti individualius gebėjimus;
1.4. Dalintis patirtimi ir plėsti bendradarbiavimą su šalies bei užsienio muzikos ir meno mokyklomis;
1.5. Puoselėti lietuvių kompozitorių kūrybą styginiams instrumentams.
2. LAIKAS IR VIETA
2.1. 2019 m. kovo 30 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla (L.Asanavičiūtės g. 2, Vilnius, Lietuva);
2.2. Dalyvių registracija nuo 9.00 val.;
2.3. Konkurso pradžia 10.00 val.
3. DALYVIAI
3.1. Lietuvos ir užsienio šalių muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų (smuiko, alto, violončelės, kontraboso) dalykų mokiniai;
3.2. Dalyvių amžius nuo 7 iki 18 metų (imtinai).
4. PROGRAMA IR REIKALAVIMAI
4.1. Konkurso dalyviai atlieka solo arba su mokytoju koncertmeisteriu du skirtingo charakterio kūrinius (pjeses). Vienas iš jų turi būti laisvai pasirinktas lietuvių kompozitoriaus kūrinys. Stambios formos kūriniai nebus vertinami;
4.2. Konkurso programa atliekama atmintinai;
4.3. Konkurso dalyvių pasirodymai skirstomi pagal amžiaus grupes (konkurso dalyvis priskiriamas į tą amžiaus grupę, kuri atitinka jo metus konkurso dieną);
4.4. Amžiaus grupės:
A grupė: 7-9 m.
B grupė: 10-12 m.
C grupė: 13-15 m.
D grupė: 16-18 m.
4.5. Vienos mokyklos dalyvių skaičius neturi viršyti dviejų atlikėjų į kiekvieną amžiaus grupę;
4.6. Konkurso dalyvių pasirodymai vyks pagal amžių (gimimo dieną).
5. PROGRAMOS TRUKMĖ
A grupė: iki 5 min.
B grupė: iki 8 min.
C grupė: iki 12 min.
D grupė: iki 15 min.
6. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI
6.1. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais;
6.2. Geriausiai savo amžiaus grupėse pasirodę ir surinkę daugiausiai vertinimo komisijos balų konkurso dalyviai bus apdovanoti laureatų diplomais;
6.3. Konkurso dalyvių vertinimo komisija skelbiama renginio pradžioje;
6.4. Konkurso vertinimo komisijos sprendimas nėra skundžiamas.
7. SĄLYGOS IR DOKUMENTAI
7.1. Konkurso dalyvio mokestis 10 eurų;
7.2. Užsiregistravusiam dalyviui neatvykus į renginį ar dėl kitų priežasčių jame nedalyvaujant, registracijos mokestis negrąžinamas;
7.3. Visas kelionės ir apgyvendinimo išlaidas apmoka patys dalyviai;
7.4. Dalyvio mokestis pervedamas į:
VšĮ „Meno manija“. Adresas: J. Galvydžio g. 11-8, Vilnius. Įmonės kodas 302743621, A/S Nr. LT077300010130988730 AB bankas „Swedbank“. Mokėjmo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą, pavardę ir renginio pavadinimą.
7.5. Dalyvių paraiškos (dalyvio anketa, asmens dokumento kopija ir dalyvio mokestį patvirtinantis dokumentas) priimamos iki 2019 m. kovo 1 d. el. paštu: lietuviska.kmm@gmail.com.
8. ORGANIZATORIAI
Konkurso organizatoriai:
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Styginių instrumentų dalykų mokytojų metodinė grupė.
Konkurso kuratoriai:
Aldona Skruibytė, direktorė;
Jolanta Babaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
9. KONKURSO KOORDINATORIAI IR INFORMACIJA
Edita Narmontienė, Styginių instrumentų dalykų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja, tel.: +37068674512 (Lietuvos atlikėjai);
Rima Švėgždaitė, vyr. mokytoja, tel.: +37064645240 (užsienio atlikėjai).
Informacija apie konkursą svetainėje adresu www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt .

Anketa (LT):

_________________________

International competition for young string instrument players “A Day with a Lithuanian play”
REGULATIONS: EN download , RU download .

APPLICATION SHEET: EN download , RU download

The Lithuanian pieces can be chosen freely, or from the suggested list (attached .PDF files):

 1. Violino solo
 2. Violino with piano
 3. Violino with piano 2
 4. Cello with piano

_________________________

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-80


VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA

II Lietuvos muzikos ir meno mokyklų akordeono festivalis
PASAULIO MUZIKA. RITMŲ PALETĖ
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 45-čiui

NUOSTATAII.

Tikslas
Kiekvieną festivalį surengti skirtinga tema, siekiant atspindėti įvairių pasaulio regionų,
žanrų, stilių tradicijas muzikoje.

I. Uždaviniai
1. Ugdyti mokinių ritminius įgūdžius, pasirenkant festivalio temą atitinkančią programą.
2. Plėsti akordeono orkestrinį repertuarą, sukuriant ir atliekant premjerą festivalio metu.
3. Skatinti įvairių metodinių grupių mokytojų bendradarbiavimą, tobulėjimą, skleisti jų dalykinę ir pedagoginę patirtį.
4. Ugdyti muzikuojančių mokinių meninį skonį, ansamblinio, solinio bei orkestrinio grojimo meistriškumą, skatinti koncertinę veiklą.

II. Festivalio vieta ir laikas
2019 m. balandžio 6 d. 11.00 val. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla,
L. Asanavičiūtės g. 2.

III. Festivalio dalyviai
Muzikos ir meno mokyklų akordeono specialybės mokiniai solistai bei ansambliai, kuriuose
yra bent vienas akordeonas.

IV. Programa ir reikalavimai
1. Kiekvienas festivalio dalyvis (solistas arba ansamblis) atlieka po vieną kūrinį.
2. Atliekamas kūrinys turi atspindėti festivalio temą, siekiant atskleisti kuo platesnę ritmų ir metrų įvairovę.
3. Pageidautini kintantys, nereguliarūs ar mišrūs metrai. Galimi įvairių tautų folkloro
kūriniai, kuriuose ritmo elementai yra ypač ryškūs.
4. Vienos muzikos ar meno mokyklos bendra dalyvių pasirodymo festivalyje trukmė iki 15 minučių.
5. Festivalio dalyviai atlieka bendrą orkestrinį kūrinį - premjerą. Orkestro partijos bus išsiųstos gavus paraišką.

V. Festivalio dienotvarkė _____________________________________ __ 9.30 val. dalyvių registracija;
10.30 val. bendro kūrinio repeticija;
11.00 val. festivalio pradžia.

VI. Festivalio sąlygos ir dokumentai
1. Paraiškas (dalyvio anketą) siųsti iki 2019 m. kovo 22 d. elektroniniu paštu: acco.karoliniskes@gmail.com
2. Dalyvio mokestis solistui 6 eurai, ansamblio dalyviui 3 eurai.
3. Jeigu mokinys dalyvauja ir kaip solistas, ir kaip ansamblis, mokestis mokamas tik už solo pasirodymą.
4. Dalyvio mokestį pervesti:
Banko sąskaita: VŠĮ “Vilniaus akordeonistų draugija”
Sąskaitos numeris: LT317300010002446614
Įmonės kodas: 193191262
Banko pavadinimas: “Swedbank” AB, banko kodas 73000
Įmokoje turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė ir festivalio pavadinimas.
5. Dalyvio mokestį mokantis asmuo padengia visus su tuo susijusius banko mokesčius.
6. Siunčiant paraišką prašome pridėti dalyvio mokesčio apmokėjimo dokumentą.
7. Dalyviui neatvykus į festivalį mokestis nebus grąžinamas.

VII. Apdovanojimai
Visi festivalio dalyviai ir jų pedagogai bus apdovanoti padėkos raštais. Bus skiriamos nominacijos už geriausius pasirodymus.

VIII. Organizatoriai
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla;
VŠĮ “Vilniaus akordeonistų draugija”.
Festivalio kuratorė –
Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė.
Festivalio koordinatoriai:
Jūratė Prusevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Helena Dainovskaja, akordeono metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė;
Agnė Dūkštaitė, akordeono mokytoja.
Informacija teikiama: Agnė Dūkštaitė, tel. 8 623 20006.

Anketa:

_______________________________

 

 

 
Karoliniškių muzikos mokykla © 2008-2016 elektroninis paštas