FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 
 
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 


 

                                                          PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2017 m.
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V – 70

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ  MUZIKOS  MOKYKLA
VII Respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas
,,JUDANTIS PASAULIS“
2018-03-17
NUOSTATAI

Jaunųjų atlikėjų festivalį - konkursą ,,Judantis pasaulis“ organizuoja Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla ir VŠĮ Meno manija“

Tikslai ir uždaviniai

 • Suteikti galimybę gabiam muzikai jaunimui reikštis viešojoje erdvėje
 • Rengiant nuotaikingą šventę vaikams, plėtoti kultūrinio - švietėjiško muzikos bei menų mokyklų bendradarbiavimo galimybes
 • Skatinti vaikus atskleisti savo gebėjimus
 • Ugdyti jaunųjų atlikėjų profesionalumą
 • Dalintis gerąja pedagogine metodine - praktine patirtimi

Festivalio-konkurso sąlygos

 • Festivalyje - konkurse gali dalyvauti Lietuvos muzikos ir menų mokyklų moksleiviai: pianistai -solistai, fortepijoniniai ansambliai (skambinama vienu fortepijonu) ir kameriniai ansambliai iki 7 atlikėjų, įskaitant pianistą
 • Kiekvienos mokyklos pasirodymui skiriama iki 10 minučių. Rekomenduojame mokyklose organizuoti atrankas iki paraiškų pateikimo
 • Dalyviai skirstomi į keturias kategorijas:

A – solistai 7-10 m.
B – solistai 11-14 m.
C – solistai 15-18 m.
D – fortepijoniniai ir kameriniai ansambliai

 • Paraiškos priimamos iki 2018 m. vasario 24 d.
 •  Dalyvio mokesčio apmokėjimą patvirtinantį dokumentą galima atsiųsti elektroniniu laišku judantispasaulis@gmail.com kartu su dalyvio anketa arba pateikti atvykus į festivalį – konkursą registruojantis

Dalyvio mokestis
Dalyvio mokestį -  10 eurų prašome pervesti iki 2018 m. vasario 24 d., nurodant festivalio - konkurso pavadinimą
Gavėjas: VŠĮ ,,Meno manija“
Įmonės kodas: 302743621
Sąskaitos Nr. LT077300010130988730
Programa

 • Atliekami du laisvai pasirinkti  (tik originalūs) kūriniai, vienas iš jų - programinė pjesė. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga siūlome rinktis lietuvių kompozitorių kūrinius
 • Soliniai kūriniai atliekami mintinai, ansambliniai - iš natų arba mintinai

Vieta ir laikas

 • Festivalis - konkursas vyks 2018 m. kovo 17 dieną Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje (L. Asanavičiūtės g. 2). Registracija 10 - 11 val.
 • Festivalio - konkurso pradžia 11 val.
 • Vertinimo komisija bus paskelbta prieš festivalio - konkurso pradžią
 • Repeticijų laikas bus paskelbtas iki 2018 m. kovo 10 d.
 • Dalyvių pasirodymo eilės tvarką nustato organizatoriai. Ji bus paskelbta iki 2018 m. kovo 10 d.

 Apdovanojimai

 • Mokytojams bus įteikti padėkos raštai, dalyviams - padėkos raštai ir simbolinės dovanėlės, laureatams - diplomai ir atminimo dovanėlės
 • Išskirtiniams atlikėjams bus steigiami specialūs apdovanojimai

Festivalio-konkurso organizatoriai:
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, VŠĮ ,,Meno manija“

Festivalio-konkurso kuratorė:
Mokyklos direktorė Aldona Skruibytė

Festivalio-konkurso koordinatoriai:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Prusevičienė
Fortepijono dalyko metodinės grupės pirmininkės: Regina Chmieliauskienė, Aurelija Seliavienė
Fortepijono metodinės grupės mokytojai
Informacija teikiama:
Aušra Guobienė tel. 8 656 19268, el. p. judantispasaulis@gmail.com

Anketa:

Repeticijos (pataisyta): Vilniečiams . Kitų miestų dalyviams:

Programėlė .

________________________________________________________

 PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2017 m.
spalio 20 d. įsakymu Nr. V – 56

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA
 
Styginių instrumentų dalykų mokytojų metodinė grupė
Tarptautinis styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas
,,Diena su lietuviška pjese“

NUOSTATAI

1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI :
1.1. Skatinti lietuviškos muzikos pažinimą, supažindinti jaunuosius atlikėjus su įvairių stilių ir laikmečių lietuvių kompozitorių kūriniais styginiams instrumentams;
1.2. Ugdyti jaunųjų atlikėjų meninį skonį, propaguoti ir skatinti mokinių solinį muzikavimą, tobulinti solinio grojimo meistriškumą;
1.3. Vystyti mokinių kūrybinę saviraišką ir siekti atskleisti individualius gebėjimus;
1.4. Dalintis patirtimi ir plėsti bendradarbiavimą su šalies bei užsienio muzikos ir meno mokyklomis;
1.5. Puoselėti lietuvių kompozitorių kūrybą styginiams instrumentams.
2. LAIKAS IR VIETA:
2.1. 2018 m. kovo 24 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla (L. Asanavičiūtės g. 2, Vilnius, Lietuva);
2.2. Dalyvių registracija nuo 9.00 val.;
2.3. Konkurso pradžia 10.00 val.
3. DALYVIAI:
3.1. Lietuvos ir užsienio šalių muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų dalykų (smuiko, alto, violončelės) mokiniai;
3.2. Dalyvių amžius nuo 7 iki 18 metų (imtinai).
4. PROGRAMA IR REIKALAVIMAI:
4.1. Konkurso dalyviai atlieka solo arba su mokytoju koncertmeisteriu du skirtingo charakterio kūrinius (pjeses). Vienas iš jų turi būti laisvai pasirinktas lietuvių kompozitoriaus kūrinys. Stambios formos kūriniai nebus vertinami;
4.2. Konkurso programa atliekama atmintinai;
4.3. Konkurso dalyvių pasirodymai skirstomi pagal amžiaus grupes (konkurso dalyvis priskiriamas į tą amžiaus grupę, kuri atitinka jo metus konkurso dieną);
4.4. Amžiaus grupės:
A grupė: 7-10 m.
B grupė: 11-14 m.
C grupė: 15-18 m.
4.5. Vienos mokyklos dalyvių skaičius neturi viršyti dviejų atlikėjų į kiekvieną amžiaus grupę;
4.6. Konkurso dalyvių pasirodymai vyks lietuviškos abėcėlės tvarka ( pagal atlikėjų pavardes).
5. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI:
5.1. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais;
5.2. Geriausiai savo amžiaus grupėse pasirodę ir surinkę daugiausiai vertinimo komisijos balų konkurso dalyviai bus apdovanoti laureatų diplomais;
5.3. Konkurso dalyvių vertinimo komisija skelbiama renginio pradžioje;
5.4. Konkurso vertinimo komisijos sprendimas nėra skundžiamas.
6. SĄLYGOS IR DOKUMENTAI:
6.1. Konkurso dalyvio mokestis 10 eurų;
6.2. Užsiregistravusiam dalyviui neatvykus į renginį ar dėl kitų priežasčių jame nedalyvaujant, registracijos mokestis negrąžinamas;
6.3. Visas kelionės ir apgyvendinimo išlaidas apmoka patys dalyviai;
6.4. Dalyvio mokestis pervedamas į:
VšĮ „Meno manija“ Adresas : L.Asanavičiūtės 16-34 Vilnius, Įmonės kodas 302743621, A/S Nr. LT077300010130988730 AB bankas „Swedbank“. Mokėjmo paskirtyje nurodyti dalyvio vardą, pavardę ir renginio pavadinimą.
6.5. Dalyvių paraiškos (dalyvio anketa, asmens dokumento kopija ir dalyvio mokestį patvirtinantis dokumentas) priimamos iki 2018 m. vasario 24 d. el. paštu:
edita.smuikas@gmail.com(Lietuvos atlikėjai),
vkmm.rima@gmail.com (užsienio atlikėjai).
7. ORGANIZATORIAI:
7.1. Konkurso organizatoriai – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, styginių instrumentų dalykų mokytojų metodinė grupė;
7.2. Konkurso kuratoriai – Aldona Skruibytė, direktorė; Jolanta Babaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
8. KONKURSO KOORDINATORIAI IR INFORMACIJA:
Edita Narmontienė, styginių instrumentų dalykų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja, tel.: +37068674512
Rima Švėgždaitė, vyr. mokytoja, tel.: +37064645240.
Informacija apie konkursą svetainėje adresu www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt

Dalyvio anketa

<<<<<<<<

VILNIUS KAROLINISKES MUSIC SCHOOL

String instrument teachers’ methods group

International competition for young string instrument players
“A Day with a Lithuanian play”

REGULATIONS

1. TASKS AND GOALS :
1.1.Increase the exposure to Lithuanian music and introduce young performers to string pieces by Lithuanian composers from various time periods;
1.2.Nurture the artistic sense of young performers, encourage and improve their proficiency at solo performances;
1.3. Develop students’ creative expressiveness and discover their individual talents;
1.4. Share experience and increase cooperation with local and foreign music & art schools;
1.5. Promote Lithuanian compositions for string instruments. __________ _ 2. TIME AND PLACE
2.1. March 24th, 2018. Vilnius Karoliniskes music school (L. Asanaviciutes st. 2, Vilnius, Lithuania);
2.2. Registration for participants begins at 9:00AM;
2.3. Competition begins at 10:00AM.
3. PARTICIPANTS:
3.1.String instrument (Violin, Viola, Violoncello) students from Lithuanian and foreign music & art schools;
3.2. Participants’ age: from 7 through 18.
4. SCHEDULE AND REQUIREMENTS:
4.1. Participants will perform two different pieces – a lyrical and a technical piece. One of them must have been composed by a Lithuanian composer. The pieces can be performed either solo or with a teacher concertmaster. Larger form musical compositions will not be evaluated.
4.2. Competition pieces must be performed from memory;
4.3. Performances will be divided into age groups (the participants’ age at the day of the competition);
4.4. Age groups:
Group A: 7-10 years;
Group B: 11-14 years;
Group C: 15-18 years;
4.5. Schools are limited to two participants in each age group.
4.6. Participants will perform in alphabetical order (Lithuanian alphabet).
5. EVALUATION AND AWARDS:
5.1. All participants will receive certificates of appreciation;
5.2. Best performers in their respective age groups will receive laureate diplomas;
5.3. The evaluation committee will be announced at the beginning of the event;
5.4. The evaluation committee’s decisions are final and cannot be disputed.
6. TERMS AND CONDITIONS:
6.1. Fee for participating in the competition: 10 Euro;
6.2. The registration fee is non-refundable;
6.3. Participants are responsible for their own travel and lodging expenses;
6.4. Participation fees are to be transferred to:
VšĮ “Meno manija“,
Address: L.Asanavičiūtės 16-34 Vilnius,
Company code: 302743621,
Bank account no.: LT077300010130988730, AB “Swedbank“. Please list the participants’ name, surname and the name of the event in the payment details.
6.5. Registration is open until February 24th, 2018, via email. Please submit the application sheet and copies of a personal ID and the bank payment confirmation to one of the following addresses: edita.smuikas@gmail.com (Lithuanian participants), vkmm.rima@gmail.com (foreign participants).
7. ORGANIZERS:
7.1. The event is organized by the string instrument teachers’ methods group of the Vilnius Karoliniskes Music School.
7.2. Event supervisors:  
Aldona  Skruibyte, Principal;  
Jolanta  Babaliauskiene, Vice Principal.
8. COMPETITION COORDINATORS & ADDITIONAL INFORMATION:
Edita  Narmontiene, Head of string instrument teachers’ methods group,  Teacher.  
t.: +37068674512
Rima Svegzdaite, Senior Teacher
t.: +37064645240

Regulations and application sheet download:

Additional information can be found at www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt

<<<<<<<<<<<<

УТВЕРЖДЕНО
Директор Вильнюсской музыкальной школы Каролинишкес
в 2017 г. 20 октября по указу № V - 56

ВИЛЬНЮССКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА КАРОЛИНИШКЕС
Методологическая группа учителей струнных инструментов

Международный конкурс молодых исполнителей струнных инструментов

 «День с литовской пьесой»

ПРАВИЛА

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
1.1. Способствовать знанию литовской музыки, познакомить молодых исполнителeй с произведениями литовских композиторов разных стилей и эпох для струнных инструментов;
1.2. Развивать художественный вкус молодых исполнителeй, для улучшения мастерства сольной игры учащихся;
1.3. Развивать творческое самовыражение учеников и стремиться раскрывать их индивидуальные способности;
1.4. Поделиться опытом и расширить сотрудничество с национальными и зарубежными музыкальными и художественными школами;
1.5. Поддерживать творчество литовских композиторов для струнных инструментов.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО:
2.1. 2018г. 24 марта Вильнюсская музыкальная школа Каролинишкес (ул. Л.Асанавичютес 2, Вильнюс, Литва);
2.2. Регистрация участников с 9:00;
2.3. Конкурс начинается в 10.00.

3. УЧАСТНИКИ:
3.1. Ученики, играющие на струнных инструментах (скрипка, альт, виолончель), из литовских и зарубежных музыкально-художественных школ;
3.2. Возраст участников от 7 до 18 лет (включительно).

4. ПРОГРАММА И ТРЕБОВАНИЯ:
4.1. Участники конкурса исполняют соло или с учителем концертмейстером два произведения разного характера (пьесы). Одно из них должно быть свободно выбранным произведением литовского композитора. Произведения крупной формы оцениваться не будут;
4.2. Программа конкурса исполняется наизусть;
4.3. Участники конкурса распределяются по возрастным группам (претендент выступает в группе, которая соответствует его возрасту на дату проведения конкурса);
4.4. Возрастные группы:
Группа А: 7-10 лет
Группа B: 11-14 лет
Группа С: 15-18 лет
4.5. Количество участников из одной школы не должно превышать двух исполнителей в возрастной группе;
4.6. Выступления участников конкурса будут проходить в литовском алфавитном порядке (по фамилии исполнителя).

5.ОЦЕНКА И НАГРАДЫ:
5.1. Все конкурсанты будут вознаграждены благодарственными письмами;
5.2. Участники конкурса, которые выступили наиболее успешно в своих возрастных группах  и получили самые высокие баллы комиссии конкурса, будут вознаграждены дипломами лауреатов;
5.3. Комиссия, оценивающая выступления участников конкурса,  объявляется в начале мероприятия;
5.4. Решение конкурсной комиссии не оспаривается.

6. УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТЫ:
6.1. Плата за участие в конкурсе 10 евро;
6.2. Если зарегистрировавшийся участник не прибыл на конкурс по какой-либо причине, или по другим причинам не участвует,  регистрационный сбор не будет возвращен;
6.3. Все расходы на проезд и проживание оплачиваются самими участниками;
6.4. Плату за участие переводить в:
VšĮ "Meno manija" Адрес: ул. Л.Асанавичютес 16-34 Вильнюс, код  учереждения 302743621, A / S № LT077300010130988730 AB Банк Swedbank. Укажите имя участника  и название мероприятия в назначении платежа;
6.5. Заявка участника (анкета участника, копия документа, удостоверяющего личность, документ подтверждающий  оплату за конкурс участника) принимается до 2018 года 24 февраля, отправленная по электронной  почте:
edita.smuikas@gmail.com (для литовских участников);
vkmm.rima@gmail.com (для зарубежных участников)

7.ОРГАНИЗАТОРЫ:
7.1. Организаторами конкурса являются Вильнюсская музыкальная школа Каролинишкес, методическая группа учителей струнных инструментов;
7.2. Кураторы конкурса  - Алдона Скруйбите, директор; Йоланта Бабаляускене, заместитель директора по образованию.

8.  КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА И ИНФОРМАЦИЯ:
Эдита Нармонтене, председатель  методической группы струнных инструментальных предметов,  учитель, тел .: +37068674512;
Рима Швегждайте, старший учитель, тел.: +37064645240.
Информация о конкурсе на www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt

Скачать правила: Скачать анкету:

________________________________________________________

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2018 m.
vasario 15 d. įsakymu Nr. V – 14

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA

Muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos dalykų metodinė grupė

Metodinė diena

UŽDUOČIŲ VIZUALIZACIJOS GALIMYBĖS SOLFEDŽIO PAMOKOJE

NUOSTATAI

               Metodinė diena skirta šalies muzikos ir meno mokyklų teorijos dalykų mokytojams. Renginio metu teorijos dalykų mokytojai iš Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, dalinsis gerąją profesine patirtimi, pristatys taikomas mokymo metodikas dirbant su interaktyvia lenta.

I. Tkslai:

1.1 Ugdyti pedagogų solfedžio dalyko turinio tobulinimo ir mokymo(si) proceso valdymo kompetencijas;
1.2 Plėtoti mokėjimą ir gebėjimą vizualizuoti užduotis,
1.3 Skatinti muzikos mokyklų mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą integruojant informacines technologijas į solfedžio ugdymo procesą.

II. Uždaviniai:

2.1 Pateikti solfedžio dalyko užduočių vizualizacijos galimybes pamokoje naudojant interaktyvią lentą;
2.2 Mokiniams prieinamai ir suprantamai perteikti ugdymui(si) reikalingas žinias;
2.3 Pritaikyti šiuolaikines ugdymo(si) technologijas praktiškai;
2.4 Apibendrinti metodinės dienos veiklos rezultatus.

 III. Renginio data ir laikas:

3.1 2018 m. balandžio 4 d. 10.00 val. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
(L. Asanavičiūtės g. 2, Vilnius). Pranešimai vyks 45, 55, 63 klasėse.

 IV. Programa

 • 10.00-10.45 Praktinio muzikavimo ir teorijos pagrindų sąveika (63 klasė). Žaneta Markova, mokytoja metodininkė, Kėdainių muzikos mokykla
 • 10.45-11.00 Diskusijos
 • 11.00-11.30 Muzikinių diktantų rašymo metodika (45 klasė). Gabrielė Rastenytė – Mališauskienė, mokytoja metodininkė, Vilniaus Algirdo muzikos mokykla
 • 11.30-12.00 Tradicijų ir šiuolaikiškumo dermė solfedžio pamokose (45 klasė). Loreta Stankuvienė, mokytoja ekspertė, Šiaulių ,,Juventos“ progimnazija
 • 12.00-13.00 Pertrauka
 • 13.00-13.30 Audiovizualizacija interaktyvioje lentoje (45 klasė). Renata Deltuvienė - Bakutė, mokytoja ekspertė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
 • 13.30-14.00 Solfedžio konkursas - žaidimas „Solfedžio miestas“ (55 klasė). Dalia Asadauskaitė, mokytoja metodininkė; Inesa Rupeikienė, mokytoja metodininkė, Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla
 • 14.00-14.30 Respublikinio solfedžio konkurso ,,Kelionė į muzikos šalį - 2018“ užduočių vizualizacija (45 klasė). Klara Karnaševičienė, vyr. mokytoja, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
 • 14.30-15.00 Respublikinio solfedžio konkurso ,,Kelionė į muzikos šalį- 2018“ Teorijos testai ( 45 klasė). Laura Svirskaitė, mokytoja, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
 • 15.00-15.45 Kompiuterinės technologijos muzikiniame ugdyme (55 klasė). Vytautas Barkauskas, mokytojas, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
 • 15.45-16.00 Diskusijos

V. Sąlygos ir dokumentai:

5.1 Išankstinė dalyvių registracija vykdoma iki kovo 23 d. Registruotis elektroniniu paštu: klara.karnaseviciene@gmail.com. Informacija teikiama telefonu 867240091;
5.2 Informacija mokyklos svetainėje adresu www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt ;

5.3 Renginio dalyviams bus išduodamos Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos pažymos

VI.  Renginio organizatoriai:

6.1 Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos dalykų metodinė grupė;
Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė;
Alina Paigozina, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Klara Karnaševičienė, Muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos dalykų metodinės grupės vyr. mokytoja

________________________________________________________

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2018 m.
sausio 11 d. įsakymu Nr.V-5

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA
VII Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų jaunųjų gitaristų festivalis

NUOSTATAI

1. Tikslai ir uždaviniai
1.1 Populiarinti muziką, atliekamą gitara (akustine, klasikine, elektrine).
1.2 Skatinti šiuolaikinės ir klasikinės gitaros dialogą.
1.3 Vienoje erdvėje apjungti skirtingų žanrų jaunuosius gitaristus: nuo klasikos ir flamenko iki džiazo ir roko muzikos.
1.4 Ugdyti moksleivių artistinius, muzikinius gebėjimus, bei muzikinį skonį.
1.5 Skatinti moksleivių meninę iniciatyvą, kūrybinę saviraišką ir atlikimo meistriškumą.
1.6 Skatinti muzikos mokyklų bendradarbiavimą bei pedagogų dalinimąsi profesine patirtimi.

2. Vieta ir laikas
2.1 Festivalis vyks 2018 m. balandžio 13 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje         (L. Asanavičiūtės g. 2)
2.2 Dalyvių registracija 17.00 val.
2.3 Festivalio pradžia 18.00 val.

3. Dalyviai
3.1 Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų gitaros dalykų mokiniai.

4. Festivalio sąlygos
4.1 Dalyviai skirstomi į dvi grupes A - solistai B - gitarų ansambliai. Galimi mišrūs ansambliai, kurių sudėtyje būtų gitara.
4.2 A grupės dalyviai atlieka laisvai pasirinktus 2 kūrinius, kurių kiekvieno trukmė iki 4 minučių: solo, arba su akompanuojančia grupe ar fonograma (fonogramos turi būti paruoštos wav arba mp3 formatu).
4.3 B grupės dalyviai atlieka laisvai pasirinktus 2 kūrinius, kurių bendra trukmė iki 10 minučių..
4.4 Festivalio dalyvio mokesčio nėra.
4.5 Festivalio dalyviams paraiškas siųsti adresu gitarufestivalis@gmail.com
4.6 Paraiškos priimamos iki 2018 m. balandžio 2 d.

5. Apdovanojimai
5.1 Festivalio dalyviai apdovanojami padėkos raštais.

6. Festivalio organizatoriai:
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla,
Gitaros dalykų metodinė grupė.
6.1 Festivalio kuratoriai:
Aldona Skruibytė, Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė
Jolanta Babaliauskienė, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Mindaugas Paulikas, vyr. mokytojas, Antanas Žitkauskas, gitaros dalykų metodinės grupės pirmininkas, mokytojas metodininkas,  Martin Majorov, mokytojas
Informacija apie festivalį teikiama: tel. 867011321 (mokyt. M. Paulikas),
el. p.: karoliniskiumm@gmail.com (mokyt. A. Žitkauskas), mokyklos svetainėje http://www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt

Anketa:

________________________________________________________

 PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2017 m.
spalio 20 d. įsakymu Nr. V – 57

V Respublikinis muzikos ir meno mokyklų  konkursas
,,Iš muzikos lobių skrynios“
NUOSTATAI

1. Konkursą organizuoja Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Papildomo fortepijono dalyko  pedagogų metodinė grupė.

2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:
2.1 Ugdyti papildomo fortepijono dalyko grojimo įgūdžius, plačiau atskleisti mokinių kūrybinius  gebėjimus ir skatinti koncertinę veiklą;
2.2 Plėsti muzikos mokyklų papildomo fortepijono dalyko pedagogų bendradarbiavimą;
2.3 Skatinti moksleivių kūrybinę saviraišką.

3. LAIKAS IR VIETA:
3.1 Konkursas ,,Iš muzikos lobių skrynios“ vyks 2018 m. balandžio mėn. 14 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje (L. Asanavičiūtės g. 2, Vilnius).
3.2 Registracija 8.30-10.00 val.___ __________________________________ 3.3Pradžia 10.00 val.

4. DALYVIAI:
4.1 Lietuvos muzikos ir meno mokyklų papildomo fortepijono dalyko 7-18 metų mokiniai.

5. KONKURSO SĄLYGOS:
5.1 Konkurso dalyvis solo atlieka 2 kūrinius: privalomai laisvai pasirinktą polifoninį kūrinį ir pjesę;
5.2 I A grupė- pradinio ugdymo programos mokiniai (solistai I-IV kl.) pasirodymo trukmė iki 5 min.;
5.3 II A grupė- pagrindinio ugdymo programos  mokiniai (solistai V-VIII kl. ir vyresnių kl. mokiniai), pasirodymo trukmė iki 8 min.;
5.4 Dalyvių paraiškos teikiamos iki 2018 m. kovo mėn. 14 d. el.paštu: ggrazinag@gmail.com (1-IV kl.), lilibra.vilnius@gmail.com (V-VIII ir vyresnės kl.);
5.5 Dalyvio mokestis 10 Eurų pervedamas iki 2018 m. kovo mėn. 14 d. į Viešosios įstaigos „Žaismas“ sąskaitą Nr. LT384010051003418380, esančią AB DnB banke.

6. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI:
6.1 Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais;
6.2 Laureatai ir diplomantai apdovanojami diplomais ir dovanomis.

7. KONKURSO TVARKA:
7.1 Komisijos nariai skelbiami prieš konkurso pradžią;
7.2 Konkurso pasirodymų ir repeticijų laiką užsiregistravusiems pateiksime iki 2018 m. balandžio mėn. 9 dienos el. paštu;

8. Konkurso organizatoriai:  
Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė,
Jolanta Babaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Ala Vasilionkaitienė, papildomo fortepijono dalyko pedagogų metodinės grupės pirmininkė mokytoja metodininkė, 
Laimutė Pakalkienė, papildomo fortepijono dalyko metodinės grupės pirmininkė, vyr.mokytoja,                 
Koordinatoriai: Alina Sutkevičienė, vyr. mokytoja, Kornelijus Karnaševičius, vyr. mokytojas.
Informacija apie konkursą svetainėje adresu www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt
Teirautis tel.: +370 644 94546 (Ala Vasilionkaitienė)
+370 699 64312 (Laimutė Pakalkienė)
+370 683 72280 (Alina Sutkevičienė)

Dalyvio anketa

________________________________________________________

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2017 m.
gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V – 65

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA

Lietuvos muzikos ir meno mokyklų akordeono festivalis
 PASAULIO MUZIKA: Baltijos šalys

NUOSTATAI

I. Tikslai ir uždaviniai:

 1. Kiekvieno festivalio metu susipažinti su skirtingų pasaulio regionų muzika, plėsti kultūrinį bei muzikinį akiratį.
 2. Skatinti mokytojų ir mokinių kūrybiškumą, įvarių metodinių grupių mokytojų bendradarbiavimą, skleisti jų dalykinę bei pedagoginę patirtį.
 3. Ugdyti muzikuojančių mokinių meninį skonį, ansamblinio ir solinio grojimo meistriškumą, skatinti koncertinę veiklą.
 4. Paminėti Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 45-metį bei Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100-metį.

II. Festivalio vieta ir laikas:

2018 m. balandžio 21 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, L. Asanavičiūtės g. 2.

III. Festivalio dalyviai:

Muzikos ir meno mokyklų akordeono specialybės mokiniai solistai bei ansambliai, kuriuose yra bent vienas akordeonas.

IV. Programa ir reikalavimai:

 1. Kiekvienas festivalio dalyvis (solistas arba ansamblis) atlieka po vieną Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, bei Estijos) kompozitorių originalų kūrinį.
 2. Jaunesniųjų klasių (1-3 kl.)  moksleiviai gali atlikti ir šių šalių folkloro aranžuotes.
 3. Mokyklos pasirodyme (jei jame yra daugiau kaip vienas muzikinis numeris) turėtų būti bent dviejų skirtingų šalių kompozitorių kūriniai.
 4. Vienos muzikos ar meno mokyklos bendra dalyvių pasirodymo festivalyje trukmė iki 15 minučių
 5. Festivalio dalyviai atlieka bendrą orkestrinį kūrinį. Orkestro partijos bus išsiųstos gavus paraišką.

V. Festivalio dienotvarkė:

9.30 val. Dalyvių registracija;
10.30 val. Bendro kūrinio repeticija;
11.00 val. Festivalio pradžia.

VI. Festivalio sąlygos ir dokumentai:

 1. Paraiškas (dalyvio anketą) siųsti iki 2018 m. kovo 12 d. elektroniniu paštu: acco.karoliniskes@gmail.com
 2. Dalyvio mokestis solistui 6 eurai, ansamblio dalyviui 3 eurai.
 3. Jeigu mokinys dalyvauja ir kaip solistas, ir kaip ansamblis, mokestis mokamas tik už solo pasirodymą.
 4. Dalyvio mokestį pervesti:

      Banko sąskaita: VŠĮ “Vilniaus akordeonistų draugija”
      Sąskaitos numeris: LT317300010002446614
      Įmonės kodas: 193191262
      Banko pavadinimas: “Swedbank” AB, banko kodas 73000
Įmokoje turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė ir festivalio pavadinimas.
Dalyvio mokestį pervedantis asmuo sumoka visus su tuo susijusius banko mokesčius.

 1. Siunčiant paraišką pridėti dalyvio mokesčio apmokėjimo dokumentą.
 2. Dalyviui neatvykus į festivalį mokestis nebus grąžinamas.

VII. Apdovanojimai:

Visi festivalio dalyviai ir jų pedagogai bus apdovanoti padėkos raštais. Ryškiausiai  pasirodžiusiems dalyviams bus įteiktos nominacijios.

 VIII. Organizatoriai:

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla;
VŠĮ “Vilniaus akordeonistų draugija”.

Festivalio kuratorė  – direktorė Aldona Skruibytė

 Festivalio koordinatoriai:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Prusevičienė,
akordeono metodinės grupės mokytoja ekspertė Helena Dainovskaja,
akordeono mokytoja Agnė Dūkštaitė, tel. 8 623 20006, el. p.: a.dukstaite@gmail.com

Anketa:

________________________________________________________

 PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2018 m.
kovo 9 d. įsakymu Nr. V- 21

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA

Muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos dalykų metodinė grupė

 Respublikinis  solfedžio festivalis - konkursas
,,KELIONĖ Į MUZIKOS ŠALĮ - 2018“

NUOSTATAI

I. Tikslai ir uždaviniai

1. Skatinti moksleivių susidomėjimą ir motyvaciją mokantis solfedžio ir muzikos teorijos dalykų.
2. Ugdyti mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą.
3. Skirti didesnį dėmesį intonacijos, harmoninės klausos lavinimui.
4. Sudaryti galimybę mokytojams pasidalinti gerąja patirtimi.
5. Plėtoti muzikos mokyklų mokytojų bendradarbiavimą.

II. Laikas ir vieta

6. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla (L. Asanavičiūtės g. 2)
7. Respublikinis solfedžio festivalis-konkursas vyks 2018 m. lapkričio 10 d. (šeštadienį) 11.00 val.
8. Dalyvių registracija 10.00-10.45 val.

III. Dalyviai

9. Festivalyje - konkurse dalyvauja Lietuvos muzikos ir meno mokyklų pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 5 - 8 klasių mokiniai.

IV. Festivalio - konkurso sąlygos

10. Festivalyje - konkurse dalyvauja muzikos ir meno mokyklos komandos iš 6 mokinių (5-8 klasės.). Iš kiekvienos muzikos ir meno mokyklos galinčių dalyvauti komandų skaičius yra ribojamas - mokyklą atstovauti gali viena arba dvi komandos.
10.1. Festivalio - konkurso I dalis - užduotys raštu. Kiekvienos komandos nariai paskirstomi į tris grupes;
10.1.1. du dalyviai atlieka teorijos testą raštu;
10.1.2. kiti du komandos nariai rašo muzikinės klausos testą (intervalų, akordų klausymo užduotis, melodijos, ritmo užrašymą );
10.1.3. dar kiti du komandos atstovai sukuria kūrybinę užduotį - komandos prisistatymą ir užrašo eiliuotą tekstą.
10.1.4. Pirmoji festivalio - konkurso dalis vykdoma paskirtose klasėse. Užduotys vertinamos balais.
10.1.5. Festivalio - konkurso užduočių turinys sudarytas pagal muzikos mokyklų pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo solfedžio programos reikalavimus.
10.2. Festivalio - konkurso II dalyje kūrybinę užduotį, kanoną ir dvibalsio pratimo atlikimą vertina visų dalyvaujančių komandų mokytojai. Savosios komandos užduočių atlikimo mokytojas nevertina.
Komandų pasirodymai vyksta salėje.
11. Festivalio - konkurso II dalies kūrybinės užduoties, kanono ir dvibalsio pratimo reikalavimai:
11.1. Kanono atlikėjų skaičius - 6 dalyviai;
11.2. Kanonas atliekamas mintinai, galima solfedžio arba skiemeniu;
11.3. Pageidautina, kad kanono melodija pasikartotų ne mažiau 2 kartus;
11.4. Solfedžiuojant dvibalsį pratimą privalomas instrumentinis pritarimas (pasirinktinai atlikti vieną balsą instrumentu);
11.5. Dvibalsiai pratimai privalomi visoms komandoms;
11.6. Sukuriamas savo komandos prisistatymas. Atliekama duota melodija (solfedžio arba skiemeniu), duotas ritminis ostinato ir sukuriamas eiliuotas tekstas;
11.7. Kuriant eiliuotą tekstą privaloma pasirinkti patinkančius žodžius iš trijų lentelėje pateiktų langelių (galima keisti žodžių linksnius, galūnes, formas, žodžius sukeisti vietomis, naudoti žodžių sinonimus).
12. Kanonų ir dvibalsių pratimų vertinimo kriterijai:
12.1. Intonacijos tikslumas, balsų darna;
12.2. Muzikinė raiška (artikuliacija, dinamika, atlikimo štrichai);
12.3. Sceninė raiška (turinio perteikimas, artistiškumas, judesys, nuotaika);
12.4. Interpretacijos meniškumas ir originalumas;
12.5. Sudėtingumas (balsų skaičius, melodija, ritmas, faktūra).
13. Pridedamas priedas: dvibalsiai solfedžio pratimai - spausti čia

V. Vertinimas ir apdovanojimai

14. Respublikinio solfedžio festivalio-konkurso vertintojai – mokytojai parengę mokinius konkursui.
15. Festivalio - konkurso užduočių turinys sudarytas pagal muzikos mokyklų pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo solfedžio programos reikalavimus.
16. Visų komandų dalyviai ir jų mokytojai  apdovanojami padėkos raštais, nugalėtojai - laureatų diplomais.
17. Skiriamos nominacijos už geriausiai atliktas užduotis.

VI. Organizatoriai

18. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla.
Muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos dalykų metodinė grupė.

Kuratorė:
Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė.

Koordinatorė:
Alina Paigozina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Festivalio-konkurso organizatorė:
Klara Karnaševičienė, muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos dalykų metodinės grupės vyr. mokytoja.

Anketą (forma pridedama) solfedžio festivaliui - konkursui pateikti iki 2018 m. gegužės 11 d. elektroniniu paštu: klara.karnaseviciene@gmail.com. Klara Karnaševičienė tel.867240091.

Anketa:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 
Karoliniškių muzikos mokykla © 2008-2016 elektroninis paštas