FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Šiame puslapyje bus talpinama įvairi informacija apie Karolininškių muzikos mokyklos bendruomenės kasdienius darbus, skelbimai bei svarbūs pranešimai.
 
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

 

MOKESČIO MOKĖJIMO UŽ UGDYMĄ TVARKA IR TERMINAI NUO
 2013 m. sausio 1 d.

 

1. Mokestis už ugdymą vienam vaikui už mėnesį 21,72 €.

2. Mokestis už ugdymą mokamas per du kartus:
už pirmą pusmetį ne vėliau kaip iki spalio 31 d.,
už antrą pusmetį ne vėliau kaip iki kovo 31 d.

3. Nuo mokesčio už ugdymą atleidžiami:
3.1. socialinės pašalpos gavėjai (pateikus prašymą ir pažymą ar jos kopiją iš Socialinės paramos centro);
3.2 socialinę paramą gaunantiems mokiniams nustatomas lengvatinis 8,69 €. per mėnesį mokestis. Socialinės paramos gavėjai, kuriems gali būti taikomos lengvatos,
mokyklos direktoriui pateikia prašymą, pažymą ar jos kopiją dėl teisės į socialinę paramą.
3.3 jei mokyklą lanko du ir daugiau vaikų iš vienos šeimos, tai vienam mokiniui taikoma 100 procentų, o kitiems 50 procentų dydžio mokestis už ugdymą (mokyklos direktoriui pateikia prašymą ir pažymą apie šeimos sudėtį).


4. mokestis už ugdymą nerenkamas mokinių vasaros atostogų metu, nevykdant ugdomojo proceso.

Nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO MUZIKOS IR MENO MOKYKLOSE ĮKAINIAI

_____________________________

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 M. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ  PLANAS

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS VIESUJU PIRKIMU APRAŠAS (Atnaujinta)

_____________________________

Pamokų tvarkaraščio laikas:

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS
PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ LAIKAS*** 


Pamokos pradžia ir pabaiga

I PAMAINA

8.50 –   9.35

9.40 – 10.25

10.30 – 11.15

11.20 – 12.05

12.10 – 12.55

II PAMAINA

13.00 – 13.45

13.50 – 14.35

14.40 – 15.25

15.30 – 16.15

(16.15 – 16.30  ilgoji pertrauka)       

16.30 – 17.15

17.20 – 18.05

18.10 – 18.55

19.00 – 19.45

19.50 – 20.35

*** Pamokos trukmė – 45 min., pusę pamokos – 25 min.
*** Savavališkai pakeisti pamokos laiką draudžiama. 
*** Pamokų pradžią skelbia skambutis.


                                                           

   PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2013 m. gruodžio 11 d.
sprendimu Nr. 1-1597

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MUZIKOS, DAILĖS IR MENO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Šis tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja vaikų ir mokinių priėmimą į Vilniaus miesto savivaldybės įsteigtas formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaigas – muzikos, dailės ir meno mokyklas (toliau – FŠPU įstaigos).
2. Už neformalųjį švietimą FŠPU įstaigose mokamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio užmokestis.
3. Mokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
4.Papildomas ugdymas FŠPU įstaigose organizuojamas pagal FŠPU įstaigos direktoriaus patvirtintas programas
5.Aprašas skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainėje www.vilnius.lt/svietimas.

II. PRIĖMIMAS


6. Į FŠPU įstaigas gali būti priimami vaikai nuo 4 iki 18 metų bei suaugusieji, priklausomai nuo įstaigos veiklos specifikos ir programų pasiūlos.
7. Ankstyvasis meninis ugdymas  rekomenduojamas 4–7 metų vaikams.
8. Pradinis meninis ugdymas rekomenduojamas 7–12 metų vaikams.
9. Pagrindinis meninis ugdymas rekomenduojamas 11–18 metų vaikams.
10. Baigę pagrindinio meninio ugdymo programas, mokiniai gali rinktis išplėstinio ar tikslinio meninio ugdymo programas.
11. Anksčiau nesimokiusiems meninių dalykų vyresniems nei 14 metų mokiniams rekomenduojama mokytis pagal menų mėgėjų ugdymo programas.
12.  Priėmimas į FŠPU įstaigas vykdomas:
12.1. pagrindinis – gegužės 20 – birželio 10 dienomis;
12.2. papildomas – rugpjūčio 25 – rugsėjo 5 dienomis (papildomas priėmimas vykdomas, jei nesukomplektuojamos grupės pagrindinio priėmimo metu). 
13. Jei yra laisvų vietų, priėmimas į FŠPU įstaigas vykdomas visus mokslo metus. 

III. PRIĖMIMO DOKUMENTAI IR JŲ ĮFORMINIMAS


14. Vaikaiį FŠPU įstaigas priimami pagal tėvų, globėjų ar rūpintojų pateiktus prašymus įstaigos direktoriui. Prašyme nurodoma:
14.1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;
14.2. pagrindinis meninis dalykas, kurio norėtų mokytis vaikas;
14.3. tėvų ar globėjų adresai, telefonai, darbovietės;
14.4 bendrojo ugdymo mokykla, klasė.
15. Prie prašymo pridedami šie dokumentai:
15.1. vaiko sveikatos pažymėjimas arba kopija;
15.2. gimimo liudijimo arba paso (tapatybės kortelės) kopija;
15.3. pažyma apie  mokymosi rezultatus, jei vaikas atvyko iš kitos to paties tipo FŠPU įstaigos.
16. Prie prašymo pridedama 1 nuotrauka.
17. Prašymai registruojami prašymų regestravimo knygoje.

 

                                   IV. BENDRIEJI PRIĖMIMO KRITERIJAI    

  
18. FŠPU įstaigos direktorius įsakymu tvirtina meninių gebėjimų patikrinimo užduotis ir jų vertinimo kriterijus.
19. Mokinių priėmimą vykdo priėmimo komisija (toliau – komisija). Komisijos sudėtis ir jos nuostatai tvirtinami mokyklos direktoriaus įsakymu. Nuostatuose nurodomas komisijos narių skaičius, posėdžių grafikas, komisijos narių atsakomybė, mokinių ir tėvų ar jų teisėtų globėjų informavimo tvarka. Visi komisijos posėdžiai protokoluojami, dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. Komisijos posėdžių grafikas, priėmimo tvarka skelbiami viešai (interneto svetainėje, mokyklos skelbimų lentoje).
20. Priėmimo metu komisija vertina stojančiojo meninius gebėjimus ir sprendžia, į kurią klasę priimti. Įvertinimą įrašo į priėmimo protokolą.
21. Priimant į FŠPU įstaigas, atliekama gebėjimų patikra:
21.1. priimant į muzikos mokyklas  ir meno mokyklų muzikos skyrių tikrinama muzikinė atmintis, klausa, ritmo pojūtis, taip pat gebėjimų ir fizinių duomenų atitiktis pasirinktam pagrindiniam meniniam dalykui;
21.2. priimant į dailės mokyklas ir meno mokyklų dailės skyrių, tikrinami piešimo, tapybos, kompozicijos gebėjimai;
21.3. priimant į meno mokyklos choreografijos skyrių, tikrinama judesio koordinacija, ritmo pojūtis, choreografinis mąstymas.
22.  Komisija viešai skelbia priimtų mokinių sąrašus.
23. Vaikai į FŠPU įstaigas priimami direktoriaus įsakymu. Jį direktorius rengia vadovaudamasis komisijos nutarimu.
24. Priėmimas įforminamas dvišale mokymo sutartimi. Sutartyje aptariami mokyklos ir vaiko tėvų (globėjų) įsipareigojimai, atsakomybė už jų nevykdymą.
25. Abu sutarties egzempliorius pasirašo FŠPU įstaigos direktorius ir tėvas (globėjas).
26. Mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registravimo knygoje.

V. INFORMAVIMAS APIE PRIĖMIMĄ


27. Apie FŠPU siūlomas programas, priėmimo datas, meninių gebėjimų patikrinimo užduotis ir jų vertinimo kriterijus skelbiama priėmimą vykdančioje FŠPU įstaigoje, miesto švietimo įstaigose, Savivaldybės interneto svetainėje, įstaigos interneto svetainėje.
28. Priimtų mokinių sąrašai turi būti paskelbti FŠPU įstaigos skelbimų lentoje ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo įstaigos direktoriaus įsakymo dėl mokinių priėmimo išleidimo dienos.

 

VI. APRAŠO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ


29. Už aprašo vykdymo pažeidimus atsako FŠPU įstaigos direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
30. Už aprašo vykdymo FŠPU įstaigose kontrolę atsako Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius.

 

______________________________________________________

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2011 m.
lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-18

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS SUAUGUSIŲJŲ  MENINIO  UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Suaugusiųjų meninio ugdymo aprašas (toliau - Aprašas) apibrėžia suaugusiųjų meninio ugdymo Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje tikslus,  priėmimo ir organizavimo tvarką, programų pasirinkimo galimybes, mokestį už mokslą.   

         2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais „Dėl nuostatų tvirtinimo“ 2007-04-13 Nr.A500-588-(1.2-KSD-1) ir „Dėl Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos nuostatų pakeitimų ir papildymų tvirtinimo“ 2011-08-30 Nr.A15-2320-(2.1.4-KSI).

II. TIKSLAI

3. Suaugusiųjų meninio ugdymo tikslas – visiems  Lietuvos piliečiams   nuo 16 metų sudaryti galimybes susipažinti su muzikos ir dailės menu, muzikuoti, piešti, įvairiai lavinti asmenines kūrybines galias, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą lūkesčius.

III.  PRIĖMIMO TVARKA, PROGRAMŲ PASIRINKIMAS, MOKYMO ORGANIZAVIMAS

                     4. Suaugusiųjų mokinių (toliau - Mokinys/Mokiniai) mokymosi Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje tvarkos aprašas yra  skelbiamas Karoliniškių muzikos mokyklos internetinės svetainės puslapyje (www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt)
5. Mokinių priėmimas vykdomas 2 kartus per mokslo metus stojančiajam pateikus prašymą ir patikrinus jo gebėjimus.  
6. Gebėjimų patikrinimai vykdomi 2 kartus per metus:  rugpjūčio mėnesio paskutinę savaitę ir sausio mėnesio antrą savaitę.
7. Gebėjimų patikrinimą sudaro:
7.1. stojančiojo ir mokytojų pokalbis apie mokymosi tikslus, uždavinius ir pasirenkamus dalykus;
7.2. anksčiau įgytų gebėjimų demonstravimas ir turimų kompetencijų įvertinimas.
8. Įvertinus turimas kompetencijas ir aptarus mokymosi sąlygas bei galimybes, stojantysis  priimamas mokytis pagal suaugusiųjų meninio ugdymo programą/programas.
9. Mokinys laisvai renkasi vieną ar daugiau ugdymo dalykų: fortepijono, akordeono, gitaros, styginių, pučiamųjų, mušamųjų,  liaudies instrumentų, dainavimo, piešimo, dizaino, muzikos ir dailės istorijos bei teorijos.
10. Minimalus Mokinio savaitinių pamokų skaičius - 1 akademinė valanda.
11. Mokiniui mokytojas rengia individualias programas, ugdymo planus ir tvarkaraščius, atsižvelgiant į Mokinio gebėjimus, turimas kompetencijas ir įgūdžius.
12. Individualūs ugdymo planai ir programos aptariami su Mokiniu. Jie gali būti keičiami ne dažniau kaip 1 kartą per pusmetį.
13. Mokymosi proceso metu Mokinio pasiekimai yra vertinami neformaliai, aptariant su Mokiniu jo daromą pažangą.
14. Mokslo metai dalinami į du pusmečius (I – rugsėjo – gruodžio mėnesiai, II – vasario – gegužės mėnesiai).
15. Kiekvieno pusmečio pabaigoje pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį vykdomi mokymosi pasiekimų atsiskaitymai.  Šių atsiskaitymų metu demonstruojami išmokti/atlikti kūriniai ir įgytos žinios, vyksta pokalbis apie mokymosi eigą bei rezultatus, ateities mokymosi perspektyvas.
16. Baigus mokytis pagal pasirinktą programą/programas Mokiniui išduodama pažyma, kurioje nurodomas mokymosi laikotarpis,  pasirinktas dalykas/dalykai, jų apimtis valandomis.
IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Mokiniai moka už mokslą pagal Biudžetinės įstaigos „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ parengtus ir patvirtintus įkainius.
18. Mokestis mokamas prieš pradedant mokytis.
19. 16 – 18 metų mokinių mokestį už mokslą sudaro jų pačių įnašas ir bendrojo  ugdymo mokyklų mokinių krepšelio dalis, skirta  neformaliajam ugdymui.

20. Esant poreikiui su Mokiniu gali būti sudaryta mokymosi sutartis, kurioje numatomi konkretesni Mokinio ir Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos įsipareigojimai.

 


______________________________________________________________

Svarbi informacija tėveliams!

Mieli tėveliai, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla labai džiaugiasi aktyviu Jūsų vaiko dalyvavimu mokyklos veikloje, jo pasiekimais. Norėtume pakviesti apsilankyti sukurtoje mokyklos internetinėje svetainėje adresu http://www.karoliniskiu.vilnius.lm.lt , kur rasite svarbiausius mokyklos veiklos momentus, artimiausius renginius. Tam, kad galėtume visi kartu gražinti mokyklos aplinką bei gerinti mokymosi sąlygas, maloniai prašytume pervesti iki 2% pajamų mokesčio sumos pagal Lietuvos respublikos labdaros ir paramos įstatymą. Tai galite padaryti internetu (Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla sąs. Nr. LT30 7044 0600 0405 5322 ) arba pildydami formas FR0512, kurias galite gauti iš specialybės mokytojų arba parsisiųsti spausdinimui ir po to pildymui ranka skirtą versiją PDF formatu iš mūsų svetainės, kurią užpildžius galima perduoti specialybės mokytojui.

Jei formą FR0512 v2 pildote raštu, jums reikia spausdintinėmis raidėmis užrašyti:

 • 1 - Asmens kodą
 • 2 - Telefoną
 • 3V - Vardą
 • 3P - Pavardę
 • 4 - Adresą
 • 5 - 2017
 • 6S - žymėti X simboliu
 • E1 - rašyti 2
 • E2 - rašyti 191662566
 • E4 - rašyti 2 arba 1 (jeigu skiriate vieną procentą)
 • E5 - rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti už 2017 metus, rašykite iki 2018, jei norite dar 1 metu paramą skirti mums, žymėkite 2019, o jei 3 ar 4 metų paramą - atitinkamai 2020 ir 2021.

Jei norit deklaruoti elektroniniu būdu VMI interneto svetainėje, programą, skirtą elektroninam deklaravimui ir reikiamas instrukcijas galite rasti čia .

Nepamirškite pasirašyti!

Iš anksto dėkojame,

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos bendruomenė

Parsisiųsti

 
 
 

 

Karoliniškių muzikos mokykla © 2008-2016 Elektroninis paštas