FAIL (the browser should render some flash content, not this).

VEIKLA:

 

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2016-2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS

MOKYKLOS NUOSTATAI

METINIS VEIKLOS PLANAS

VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA

MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KONCERTMEISTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DARBO TARYBA

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS STRUKTŪRA

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS VEIKLOS UŽDUOTYS

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ ETIKOS NORMOS

_________________________________________________________________________________________________

PRITARTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos tarybos nutarimu
2015-08-31 Nr. MT - 1

PRITARTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojos
2016 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. A30-378

  PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2016 m.
kovo 29 d. įsakymu Nr. V – 26

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS
2016-2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. DUOMENYS APIE KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLĄ

Mokyklos istorija

Duomenys apie mokyklą

Karoliniškių muzikos mokyklos vadovai 2014-2015 m.m

Mokytojų kolektyvas 2014-2015 m.m.

Duomenys apie mokinius

Mokyklos savivalda

III. MOKYKLOS STRATEGIJA

Mokyklos vizija

Mokyklos misija

Mokyklos vertybės

Prioritetai

IV. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

V. STRATEGINIO PLANO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

VI. IŠORINĖ ANALIZĖ (PESTE MATRICA)

VII. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ IR STRATEGINĖS IŠVADOS

SSGG analizės suvestinė

Strateginės išvados

VIII. VIDINĖ ANALIZĖ

IX. DOKUMENTŲ, KURIAIS REMIANTIS PARENGTAS STRATEGINIS PLANAS, SĄRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos strateginio plano 2016-2020 m. m. tikslas – efektyviai organizuoti mokyklos veiklą, telkti bendruomenę sprendžiant aktualiausias ugdymo problemas, planuoti kaitos pokyčius, numatyti mokyklos veiklai keliamus reikalavimus, pasirinkti vystymosi kryptį.
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 2016-2020 m. m. strateginis planas parengtas remiantis:

 • Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu;
 • Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija;
 • Lietuvos Respublikos šveitimo ir mokslo ministerijos 2014-2015 m. strateginiu veiklos planu;
 • Vilniaus miesto savivaldybės 2010-2015 m. strateginiu planu;
 • Lietuvos pažangos strategija 2030;
 • Mokyklos veiklos įsivertinimo išvadomis;
 • Bendruomenės poreikių tyrimo duomenimis, jų veiklos patirtimi;
 • Mokyklos bendruomenės narių pasiūlymais.

Strateginio plano įgyvendinimo metu mokykla vykdo muzikinį priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, kryptingą ir suaugusiųjų meninį ugdymą, užtikrinant Karoliniškių seniūnijos, taip pat ir Vilniaus miesto gyventojų poreikius.
Mokyklos strateginį planą parengė darbo grupė, suburta mokyklos direktoriaus 2014 m. spalio 29 d. Nr. V – 64 „Dėl Mokyklos Strateginio planavimo grupės sudarymo“: Strateginio plano grupės vadovė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Vakarinaitė-Zilnienė, nariai – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Valentaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Prusevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Babaliauskienė, mokytoja metodininkė Virginija Alenskienė, vyr. mokytoja Raimonda Janutėnaitė, mokytoja Ernesta Vanagaitė-Sriubienė. Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo ir bendradarbiavimo principų.

 

Mokyklos istorija

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla įkurta 1973 m. gruodžio 1 d.  Tuo metu ji vadinosi 5-oji vaikų muzikos mokykla.
1973-1991 m. mokykla naudojosi 34-osios  ir 43-osios vidurinių mokyklų patalpomis, 1991 m. persikėlė į dabartines patalpas L. Asanavičiūtės gatvėje, o 1993 m. jai suteiktas Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos vardas.
Mokykloje veikia 9 metodinės grupės: akordeono, chorinio ir solinio dainavimo, fortepijono, liaudies instrumentų, papildomo fortepijono, pučiamųjų instrumentų ir populiariosios muzikos, styginių instrumentų, muzikos teorijos, istorijos ir kompozicijos bei gitaros. Mokymo programų gausa leidžia pritraukti mokinių iš viso miesto. Mokykloje mokoma groti šiais instrumentais: fortepijonu, smuiku, violončele, akordeonu, kanklėmis, birbyne, saksofonu, klarnetu, obojumi, trombonu, fleita, trimitu, tenoru, baritonu, valtorna, tūba, mušamaisiais, gitara, chorinio ir solinio dainavimo. Taip pat į mokyklos ugdymo programą įtraukti ir bendrieji muzikinio ugdymo dalykai - antrasis muzikos instrumentas, muzikos rašto ir kultūros pažinimas, muzikos istorija, kompozicija, ansamblinis, orkestrinis, kamerinis muzikavimas.
Mokymosi mokykloje trukmė – 8 metai. Ugdymo programa skirstoma į ankstyvojo, pradinio (I-IV klasė), pagrindinio (V-VIII klasė) ir kryptingo muzikinio ugdymo (2 metai). Taip pat mokykla vykdo profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programą. Nuo 2012 m. vasario 1 d. organizuojamas suaugusiųjų meninis ugdymas kasmet sulaukia vis daugiau dalyvių.
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos aplinka – jauki ir svetinga. Nuo 2010 m. mokyklos koncertų salėje eksponuojamos Lietuvos dailininkų parodos. Ekspozicijos keičiamos kelis kartus per metus. Nuo 2009 metų vyksta mokyklos patalpų renovacija: atnaujinamos klasės, perkami nauji instrumentai, tvarkoma aplinka.
Mokykla turi savo internetinį tinklalapį, kuriame talpinama įvairi informacija apie Karoliniškių muzikos mokyklos bendruomenės kasdienius darbus, rengiamus koncertus, festivalius ir kitas mokyklos aktualijas.
Mokykla aktyviai dalyvauja miesto ir respublikos kultūriniame gyvenime. Mokyklos mokytojai ir mokiniai suorganizuoja daugybę koncertų, festivalių, konkursų. Pastaraisiais metais, siekiant įvertinti kintančią mokyklos veiklą, buvo suformuota darbo grupė, kuri analizavo ir vedė statistinius duomenis apie mokyklos renginius, suorganizuotus savo patalpose ir už jos ribų.

Mokyklos vizija


Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla - moderni, nuolat besimokanti, atvira kaitai ir visuomenei organizacija.

Mokyklos misija


Aktyvi formalųjį ugdymą papildanti švietimo institucija, teikianti šiuolaikišką priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, kryptingą ir suaugusiųjų meninį muzikinį ugdymą kiekvienam mokiniui pagal galimybes bei poreikius.

Mokyklos vertybės

 • pilietiškumas;
 • tolerancija, pagarba ir teisingumas;
 • tarpusavio pasitikėjimas ir bendradarbiavimas;
 • atvirumas kaitai ir naujoms idėjoms;
 • kūrybiškumas ir iniciatyvumas;

Prioritetai

 • Ugdymo proceso gerinimas;
 • Saugios, jaukios ir modernios mokyklos aplinkos kūrimas.

_________________________________________________________________________________________________

 

PRITARTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos tarybos nutarimu
2017 m. gruodžio 4 d. 
protokolo Nr. MT – 4

                                                                                                                                                               
PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus
2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V- 72 

 

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLA

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

1. Mokyklos pristatymas
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla- formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo institucija aktyviai dalyvaujanti miesto bendruomenės veikloje. Ugdymo procesas mokykloje  organizuojamas atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualius poreikius ir galimybes, grindžiant veiklą mokinių, mokytojų ir mokyklos bendruomenės bendradarbiavimu.
Mokymosi mokykloje trukmė – 8 metai. Ugdymo programa skirstoma į ankstyvojo, pradinio (I-IV klasė), pagrindinio (V-VIII klasė) ir kryptingo muzikinio ugdymo (3 metai) suteikia galimybę pasiruošti tolimesniam profesiniam tobulėjimui. Mokykla vykdo profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programą nuo 2009 m.. Įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą idėją, nuo 2012 m. vasario 1 d. organizuojamas suaugusiųjų meninis ugdymas, kasmet sulaukia vis daugiau dalyvių.
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 2018 m. veiklos planas sudaromas remiantis 2016-2020 m. strateginiu planu.
Mokyklos vizija
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla - moderni, nuolat besimokanti, atvira kaitai ir visuomenei organizacija.
Mokyklos misija
Aktyvi formalųjį ugdymą papildanti švietimo institucija, teikianti šiuolaikišką priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, kryptingą ir suaugusiųjų meninį muzikinį ugdymą kiekvienam mokiniui pagal galimybes bei poreikius.
Mokyklos strateginiai tikslai

 • Ugdymo proceso gerinimas;
 • Saugios, jaukios ir modernios mokyklos aplinkos kūrimas.
2. Tikslai ir uždaviniai ateinantiems mokslo metams.

Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės

Priemonių įgyvendinimo sėkmės kriterijai

Terminai

Atsakingi vykdytojai

Ištekliai, lėšų šaltiniai

I. Tikslas. Ugdymo proceso gerinimas

1.1. Mokytojų telkimas saviugdai ir savianalizei

Mokytojai rengia savo veiklos įsivertinimus, organizuoja savo dalykų atviras pamokas, meistriškumo kursus. Mokytojų metodinės grupės rengia dalykų seminarus.

2018.01.24 M. K. Čiurlionio fortepijono metodinės grupės pirmininkės I. Vyšniauskaitės atviros meistriškumo pamokos.

2018.01.30 „Etwining“ projektų rengimo seminaras.

2018.01 mėn. Akordeono dalyko mokytojo  V. Voskan metodinis pranešimas „Akordeono struktūra įgalinanti instrumento skambėjimą“

2018.02 mėn. Akordeono dalyko mokytojo R. Ungurs metodinis pranešimas „Artistiškumas. Jo aktualumas  XXI amžiaus atlikimo mene“.

2018.02.22 Psichologės L. Norkevičienės  seminaras mokyklos mokytojams.

2018.04.18 Seminaras – praktikumas „Jaunųjų atlikėjų akademija Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje.

2018.04.11 Metodinė diena. Palangos St. Vainiūno meno mokyklos ir Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojų dalijimasis gerąja patirtimi.

2018.04 mėn. Muzikos teorijos ir kompozicijos dalyko mokytojo V. Barkausko pamoka „Muzikos kompiuterinės technologijos“.

2018.09.28 Akordeono dalyko mokytojos R. Roginskos paskaita I kl. mokinių tėveliams „Muzikos mokykla: vaikams ar jų tėvams?“

2018.09 mėn. Akordeono dalyko mokytojos E. Balachovičienės metodinis pranešimas „Didaktinio mąstymo svarba muzikinio teksto įsisavinimui“.

2018.10 mėn. Respublikinis seminaras styginių instrumentų dalykų mokytojams.

2018.10 mėn. Solinio dainavimo dalyko mokytojos G. Pintukaitės atvira pamoka „Teisingo kvėpavimo formavimas, įsidainavimo pratimai“.

2018.11 mėn. Chorinio dainavimo dalyko mokytojos L. Zarankienės atvira pamoka „Dvibalsio dainavimo pradmenys jaunučių chore“.

2018.11 mėn. Muzikos teorijos ir kompozicijos dalyko mokytojo V. Barkausko atvira pamoka „Muzikos improvizacija pamokoje“.

Mokytojai aktyviai tobulina dalykines kompetencijas, dalyvaudami seminaruose, mokymuose, meistriškumo pamokose. Vykdoma gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse.

2018 m.

Metodinių grupių pirmininkai ir mokytojai

 

 

J. Prusevičienė
R. Chmieliauskienė
A. Seliavienė

 

A. Paigozina

 

 

J. Prusevičienė
V. Voskan

 

 

J. Prusevičienė
H. Dainovskaja
R. Ungurs

 

Mokyklos administracija

 

J. Babaliauskienė
V. Zabrodaitė
J. Dapšauskas

 

Mokyklos administracija

 

 

A. Paigozina
V. Barkauskas

 

 

 

J. Prusevičienė
R. Roginska

 

 

J. Prusevičienė
H. Dainovskaja
R. Ungurs

 

 

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė

 

 

J. Prusevičienė
G. Pintukaitė

 

 

J. Prusevičienė
L.Zarankienė

 

 

A. Paigozina
V. Barkauskas

 

Žmogiškieji ištekliai, tėvų mokesčių lėšos

1.2. Ugdymo programų tobulinimas, mokymo priemonių rengimas

Atsižvelgiant į mokytojų metodinių grupių rekomendacijas koreguojamos dalykų ugdymo programos. Rengiami dalykų mokytojų metodiniai darbai,  mokymo priemonės ugdymo procesui gerinti.

2018.02 mėn. Birbynės dalyko mokytojo K. Lipeikos metodinis leidinys „Lietuvių kompozitorių kūriniai birbynei ir fortepijonui“.

2018.03 mėn. Chorinio dainavimo dalyko mokytojos Ž. Dervinytės metodinis leidinys „Dainuoju ir žaidžiu“.

2018.04 mėn. Solinio dainavimo dalyko mokytojos R Janutėnaitės metodinis leidinys „Skambanti draugystės pieva“.

2018.04 mėn. Solfedžio dalyko mokomoji priemonė I- IV kl. „Dvibalsiai ritmo pratimai“.

2018.04 Solfedžio dalyko mokomoji priemonė III kl. „Ritminiai pratimai“.

2018.05 mėn. Muzikos teorijos ir kompozicijos dalyko metodinis darbas „Solfedžio dalyko muzikos teorijos viktorinos užduotys“.

Parengtos mokymo priemonės mokininių ugdymo proceso tobulinimui.  Pamokos taps įvairesnės, įdomesnės. Gerėja mokymosi motyvacija ir pasiekimai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m. I pusmetis

J. Babaliauskienė
J. Prusevičienė
A. Paigozina
Metodinių grupių pirmininkai

 

 

 

J. Babaliauskienė
A. Griškevičienė
K. Lipeika

 

J. Prusevičienė
D. Mikienė
Ž. Dervinytė

 

J. Prusevičienė
D. Mikienė
R. Janutėnaitė

 

A. Paigozina
L. Staškienė
Muzikos teorijos ir kompozicijos metodinės grupės mokytojai

 

A. Paigozina
K. Karnaševičienė

 

1.3 Individualias galimybes atitinkančių ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos siekimas.

Mokykloje vykdomi žinių patikrinimai, pratybų atsiskaitymai ir akademiniai koncertai.

2018. 01- 02 mėn. Baigiamųjų žinių patikrinimų VIII kl. ir KMU programos mokinių perklausos.

 

2018.02-03 mėn. II-VII kl. mokinių pratybų žinių patikrinimai.

2018.05 mėn.VIII kl. ir KMU baigiamųjų žinių patikrinimai.

2018.10 mėn. II – VII kl. mokinių pratybų žinių patikrinimai.

2018.12 mėn. Metodinių grupių mokytojų kalėdiniai akademiniai koncertai.

 

 

Mokinių pažangos stebėjimo rezultatų analizavimas.

2018 m. Mokyklos  mokytojų  metodinių grupių susirinkimai.
2018 m. Mokylos metodinės tarybos susirinkimai.
Mokytojų tarybos posėdžiai :
2018.06 mėn. 2017-2018 m.m. II pusmečio ugdymo rezultatų aptarimas.
2018.12 mėn. 2018-2019 m.m. I pusmečio ugdymo rezultatų aptarimas.

2018. 01- 02 mėn. Baigiamųjų žinių patikrinimų VIII kl. ir KMU programos mokinių perklausos.

 

2018.01 mėn. Nacionalinio B. Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso I turas.

 

2018.01 mėn.  XVIII Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionato regioninis turas.

2018.02 mėn. XXVI J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso I turas.

Kiekvienas mokinys aktyviai dalyvauja kolektyvų veikloje, taip pat konkursuose, festivaliuose. Mokykloje ir miesto erdvėse organizuojami konkursai, festivaliai.

2018.01 mėn. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ II etapas.
2018.01.18 Suaugusiųjų meninio ugdymo programos dalyvių žiemos koncertas.

2018.02.10 II Lietuvos fortepijoninės muzikos I-IV kl. muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų ir fortepijoninių ansamblių festivalis „Amžinybe alsuojanti muzika“.

2018.03.03 VII Respublikinis konkursas „Lietuviška pjesė“.

2018.03.10 V šalies jaunųjų dainininkų konkursas – festivalis „Dainos sparnais aplink pasaulį“.

2018.03.17 VII Lietuvos jaunųjų pianistų festivalis-konkursas „Judantis pasaulis“.

2018.03.24 Tarptautinis muzikos ir meno mokyklų stygininkų solistų konkursas „Diena su lietuviška pjese“.

2018.03 mėn. Tarptautinis muzikinis – edukacinis projektas „Šiaurės pašvaistė“.

 

2018.04.13 Vilniaus miesto muzikos ir meno mokyklų jaunųjų gitaristų festivalis.

2018.04.14 V-asis Respublikinis muzikos ir meno mokyklų papildomo fortepijono konkursas „Iš muzikos lobių skrynios“.

 

2018.04.21 Respublikinis akordeono muzikos festivalis „Pasaulio muzika“.

2018.05 mėn. Vilniaus muzikos ir meno mokyklų violončelės dalyko mokinių ir mokytojų festivalis „Cello fiesta“.

2018.11.10 Respublikinis solfedžio dalyko festivalis – konkursas „Kelionė į muzikos šalį – 2018“.

Nuolat ir sistemingai peržiūrimas pasiekimų ir pažangos vertinimas padės pasiekti geresnių rezultatų, taip pat suteiks galimybę stebėti, diferencijuoti ir individualizuoti kiekvieno mokinio vertinimą ir pasiekimus, padės planuoti tolimesnius veiksmus kiekvieno vaiko pažangos augimui.
Derinant pratybų, akademinių koncertų, baigiamųjų žinių patikrinimo, perklausų skyrimą, sistemiškai tolygiai pasiskirstys mokinių mokymosi krūviai.

 

 

 

 

Nuolat vykdomi metodinių grupių susirinkimai ugdymo proceso vykdymo aptarimui, gerosios patirties sklaidai. Rezultatų ir pažangos analizavimas, naujų tikslų numatymas gerina ugdymo rezultatus.

 

 

 

 

 

 

 

Organizuojamos mokinių perklausos į respublikinius, tarptautinius konkursus ir festivalius leidžia stebėti, analizuoti asmeninę pažangą.

 

 

 

Mokiniai aktyviai dalyvauja konkursuose, festivaliuose, mokyklos ir miesto renginiuose. Didėja mokymosi motyvacija, pasitenkinimas ir noras siekti aukštesnių rezultatų.

2018 m.

Visų metodinių grupių pirmininkai ir mokytojai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos administracija
Metodinių grupių pirmininkai, mokytojai

 

 

 

 

 

 

Metodinių grupių pirmininkai, mokytojai
J. Babaliauskienė
J. Prusevičienė

J. Prusevičienė
J. Babaliauskienė
R. Chmieliauskienė
A. Seliavienė
E. Narmontienė

 

J. Babaliauskienė
V. Zabrodaitė
J. Dapšauskas

 

 

 

 

 

 

 

J. Prusevičienė
D. Mikienė

 

E. Vakarinaitė-
Zilnienė

 

J. Prusevičienė
A. Seliavienė

 

 

 

J. Babaliauskienė
A. Griškevičienė

J. Prusevičienė
D. Mikienė

 

J. Prusevičienė
R. Chmieliauskienė

 

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė

 

J. Prusevičienė
J. Babaliauskienė
I. Matuzienė
A. Griškevičienė

 

J. Babaliauskienė
A. Žitkauskas

 

J. Babaliauskienė
L. Pakalkienė

 

 

J. Prusevičienė
H. Dainovskaja

 

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė

 

 

A. Paigozina
K. Karnaševičienė

 

 

1.5. Mokyklos veiklos įsivertinimo vykdymas

Vykdyti mokyklos įsivertinimą IQES online platformos teikiamomis galimybėmis.

Susisteminti ir išanalizuoti rezultatai leidžia įvertinti pasiektus rezultatus, nubrėžti gaires tolimesniam veiklos tobulinimui.

 

2018 m.

Mokyklos vidaus įsivertinimo grupė

Žmogiškieji ištekliai

1.6. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą

Vykdyti glaudų bendradarbiavimą su Karoliniškių bendruomene ir seniūnija, Vilniaus Karoliniškių gimnazija,  Lietuvos Nacionaline filharmonija, Muzikų rėmimo fondu, Vilniaus rotuše, Lietuvos ir užsienio muzikos mokyklomis, Nacionaliniu tautinių mažumų ir išeivijos švietimo, kultūros, mokymo ir informacijos centru, Vilniaus Arkikatedra.
2018.03 mėn. Koncertas „Drauge su muzika“. Dalyvauja Vilniaus miesto muzikos mokyklų mokiniai.

2018.05.08 Mokyklos simfoninio orkestro koncertas Italijoje Nepi miesto Katedroje.
2018.05.11,12 d. Mokyklos simfoninio orkestro koncertinis turas „Skambantis pavasaris 2018“ Panevėžyje ir Klaipėdoje.

2018.05.20 Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas Lietuvos Nacionalinėje Filharmonijoje „Muzika Lietuvai“.

2018.05.11 IX Jaunučių chorų festivalis „Širdelėj skamba vis lopšinė“.

2018.05.29  Iškilmingas mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas Vilniaus Rotušėje.

2018.08 mėn. Mokyklos kamerinio orkestro vasaros stovykla „Skambančios dirbtuvės 2018“.

2018.11.24 Koncertas „Rudens vitražai“ Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 45-ečiui pažymėti.

2018.11 mėn. VII respublikinis profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių festivalis – koncertas.

Aktyvus bendravimas tarp mokyklos ir miesto bendruomenės. Užtikrinama ugdymo turinio įvairovė mokiniams. Į mokyklos veiklą aktyviai įsitraukia bendruomenė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Babaliauskienė
E. Narmontienė
M. Matulevičienė

 

A. Skruibytė
J. Babaliauskienė
K. Lipeika
M. Makrickas

 

 

 

Mokyklos administracija
Metodinių grupių pirmininkai, mokytojai

 

A. Skruibytė
J. Prusevičienė
D. Mikienė
V. Brūzgienė

Mokyklos administracija

J. Babaliauskienė
K. Lipeika
E. Narmontienė
M. Makrickas

Mokyklos administracija, metodinių grupių pirmininkai, mokytojai

A. Skruibytė
J. Prusevičienė
Ž. Meškuotis

Žmogiškieji ištekliai, tėvų lėšos, rėmėjų lėšos

 

 

 

 

2. Tikslas. Saugios, jaukios ir modernios mokyklos kūrimas.

2.1 Skatinti mokyklos bendruomenės narių pilietiškumą.

Aktyvus bendruomenės narių dalyvavimas renginiuose minint atmintinas valstybines datas.

2018.01.11 Sausio 13-osios minėjimas – koncertas Vilniaus televizijos bokšte.

2018.01.13 Koncertas LR Seime Laisvės gynėjų dienai paminėti.

2018.01.12 Sausio 13-osios minėjimas Vilniaus statybininkų rengimo centre.

2018.02.14 Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas – koncertas.
2018.03.11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas- koncertas Vilniaus arkikatedroje.

Skatinamas pilietinis aktyvumas, pasididžiavimas savo mokykla, šalimi, tradicijomis.

2018 m.

Mokyklos metodinių grupių pirmininkai, mokytojai
Mokyklos administracija

Žmogiškieji ištekliai

2.2 Saugios ir jaukios aplinkos kūrimas

2018.02 mėn. Užgavėnės Karoliniškių muzikos mokykloje.

 

2018.04 mėn. Renginys „Mūsų talentų medis“.

2018.05 mėn. mokinių koncertai Motinos dienai paminėti.

2018.05 mėn. Iškilmingas mokyklos baigimo pažymėjimų teikimas Vilniaus Rotušėje.
2018.10 mėn. Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas.
2018.12 mėn. mokinių kalėdiniai koncertai tėveliams
2018.12 mėn, Adventinė popietė.

Mokyklos veikla aktyviai viešinama mokyklos internetinėje svetainėje, žiniasklaidoje. Ugdymo įstaigoje ruošiami stendai su gražiausiomis praėjusių renginių akimirkomis, kurie nuolat atnaujinami.
Mokyklos didžiojoje salėje nuolat vyksta edukacinės popietės susitikimai su žinomais Lietuvos dailininkais, rengiamos jų parodos.

Mokyklos patalpų atnaujinimas įrengiant pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų studiją.
Atnaujinami instrumentai, įsigyjami koncertiniai rūbai.
Siekiant užtikrinti mokinių saugumą, mokyklos teritorija aptverta nauja tvora.

Sukurta gera emocinė aplinka, stiprėja narių pasididžiavimas savo šalimi, mokykla, tradicijomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendruomenės nariai supažindinami su mokyklos veikla, organizuojamais renginiais,  narių laimėjimais. Efektyviai išnaudojant viešinimo priemones, auga mokyklos žinomumas, didėja mokinių skaičius

 

 

Įrengus visus reikalavimus atitinkančias patalpas, mokykla turi modernias  klases vykdyti ugdomąją veiklą. Užtikrinimas mokinių saugumas.

 

2018 m.

J. Babaliauskienė
Liaudies instrumentų dalykų mokytojų metodinė grupė

J. Prusevičienė
D. Mikienė
S. Petrauskaitė
Mokyklos administracija,
Metodinių grupių pirmininkai ir mokytojai.

 

 

 

 

 

Mokyklos administracija, metodinių grupių pirmininkai, mokytojai

 

 

 

 

 

A. Skruibytė
Z. Mikšys

Žmogiškieji ištekliai, mokyklos ir tėvų lėšos, savivaldybės lėšos.

 

3. Metinio plano rengimui naudoti informacijos šaltiniai:

3.1. Metodinių grupių veiklos ataskaitos;
3.2. Mokyklos mokytojų įsivertinimo anketos;
3.3. 2018 m. metodinių grupių priemonių planai.

2018 m.  metinį veiklos planą parengė:
Eglė Vakarinaitė- Zilnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Jūratė Prusevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Jolanta Babaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Alina Paigozina, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Audronė Griškevičienė, liaudies instrumentų metodinės grupės pirmininkė;
Ala Vasilionkaitienė, papildomo instrumento metodinės grupės pirmininkė;
Laimutė Pakalkienė, papildomo fortepijono dalyko metodinės grupės pirmininkė, pradinio muzikavimo pakopai(I- IV kl.);
Loreta Staškienė, muzikos teorijos, istorijos  ir kompozicijos metodinės grupės pirmininkė;
Viktorija Zabrodaitė, pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų metodinės grupės pirmininkė;
Jurgis Dapšauskas, pučiamųjų (varinių) instrumentų metodinės grupės pirmininkas;
Helena Dainovskaja, akordeono metodinės grupės pirmininkė;
Edita Narmontienė, styginių instrumentų metodinės grupės pirmininkė;
Diana Mikienė, chorinio ir solinio dainavimo metodinės grupės pirmininkė;
Regina Chmieliauskienė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė;
Aurelija Seliavienė, fortepijono dalyko metodinės grupės pirmininkė pradinio muzikavimo pakopai (I- IV kl.);
Antanas Žitkauskas, gitaros metodinės grupės pirmininkas.

 

Mokyklos direktorė                                                                                                                                            Aldona Skruibytė

 

___________________________________________________________________________________________

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 22 d.
įsakymu Nr. P-17/1

 

MOKYTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojo pareigybės aprašymas reglamentuoja mokytojo, dirbančio mokykloje pagal darbo sutartį, darbinę veiklą.
 2. Mokytojas yra II pareigybės grupė.
 3. Pareigybės lygis: mokytojas priskiriamas A lygio pareigybei.
 4. Dirbti mokytoju gali asmuo, turintis pedagogo kvalifikaciją ir atitinkantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintą Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą.
 5. Mokytoją pareigoms skiria ir atleidžia iš pareigų, skiria nuobaudas ar paskatinimus Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Mokytojo darbo pobūdį apsprendžia jo išsilavinimas (specialybė), kvalifikacija ir konkrečiais mokslo metais jam paskirtas pamokų krūvis.
 7. Mokytojas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus, Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo ir mokyklos direktoriaus įsakymais, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais ugdymą reglamentuojančiais dokumentais bei pareigybės aprašymu.

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

8. Mokytojui keliami kvalifikaciniai reikalavimai: dirbti mokytoju pagal FŠPU pradinio ir pagrindinio ugdymo programas gali asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją (neturintis jos privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pradžios) ir baigęs mokomąjį dalyką/ugdymo programą, atitinkančią studijų arba dalyko/pedagoginės specializacijos modulio programą:

8.1. asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, – pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas; asmenys per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas pradžios privalo įgyti pedagogo kvalifikaciją; asmenys per vienus metus nuo darbo mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas) švietimo programas pradžios privalo išklausyti švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą;

9. Mokytojas turi žinoti ir išmanyti: ______________________________________________________________________ 9.1. naudotis informacinėmis technologijomis;
9.2. lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; kalbos kultūros reikalavimus;
9.3. pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;
9.4. planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
9.5. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. __________________________________________ 10. Mokytojas turi būti susipažinęs su saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, saugaus eismo reikalavimais.

11. Mokytojas vadovaujasi:

11.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
11.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;
11.3. darbo tvarkos taisyklėmis;
11.4. darbo sutartimi;
11.5. šiuo pareigybės aprašymu;
11.6. kitais mokyklos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS

12. Mokytojas vykdo šias pareigas:
12.1. planuoja savo ugdomąją veiklą, sudaro ir pateikia tvirtinti mokomojo dalyko išplėstinius planus remiantis ugdymą reglamentuojančiais dokumentais;
12.2. pasirengia pamokoms ir jas veda;
12.3. nešališkai vertina mokinių žinias, gebėjimus, pažangą ir pasiekimus;
12.4. kontroliuoja mokinių pamokų lankomumą, bei mokėjimą už mokslą;
12.5. tvarko mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus;
12.6. mokinių išvykas į gamtą, konkursus, festivalius, vasaros stovyklas, teatrus, koncertus už mokyklos ribų organizuoja tik suderinus su mokyklos vadovybe, užtikrinus drausmę ir būtinas saugos priemones;
12.7. supažindina mokinius su saugaus elgesio taisyklėmis, veda saugaus elgesio instruktažus;
12.8. užtikrina mokinių saugumą ugdymo proceso metu;
12.9. saugo mokyklos instrumentus ir kitą inventorių;
12.10. žymi mokinių pasiekimus dienynuose ir mokinių pažymių knygelėse;
12.11. rengia užduotis savarankiškai besimokantiems mokiniams, juos konsultuoja ir organizuoja atsiskaitymą už dalyko programos kursą;
12.12. nedelsiant imasi adekvačių priemonių, pastebėjus ar įtarus: mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą;
12.13. analizuoja savo pedagoginę veiklą, vertina ugdymo rezultatus ir su jais supažindina mokinius, jų tėvus, mokyklos administraciją;
12.14. dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, įskaitų, baigiamųjų žinių vertinimo ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose;
12.15. bendrauja ir bendradarbiauja su dirbančiais mokytojais mokinių ugdymo klausimais.
12.16. bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais), kartu su jais sprendžia mokinių ugdymo ir ugdymosi problemas;
12.17. pildo mokinių asmens bylas;
12.18. padeda mokiniams reguliuoti mokymosi krūvį ir poilsio režimą;
12.19. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), direktorių ir direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie mokinių būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pasiekimų rezultatus, mokyklos lankymą ir elgesio taisyklių laikymąsi;
12.20. padeda mokiniui pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos kryptį;
12.21. vykdo kitas norminiuose ir lokaliniuose teisės aktuose (dokumentuose) nustatytas pareigas;
12.22. suteikia pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaiko jiems dalyko programą, turinį, metodus;
12.23. dalyvauja metodinėje veikloje, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo veikloje, mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinių grupių susirinkimuose, mokytojų pasitarimuose ir kituose privalomuose renginiuose;
12.24. mokslo metų pabaigoje įsivertina savo darbą pagal mokykloje priimtus susitarimus ir aptaria metodinėje grupėje bei su kuruojančiu pavaduotoju ugdymui;
12.25. laisvai renkasi pedagoginės veiklos formas ir metodus;
12.26. laikosi bendrosios ir profesinės etikos normų, būti elgesio, kultūros ir nepriekaištingos moralės pavyzdžiu darbe, buityje ir viešosiose vietose, gerbia moksleivio asmenybę, neįžeidinėja jo;
12.27. pasiruošia pamokoms, papildomiems moksleivių renginiams mokykloje ir už jos ribų;
12.28. atvykus į darbą ir baigus pamokas, atsižymėti registracijos knygoje, pamokas pradėti nustatytu laiku, nepalieka moksleivių be priežiūros kabinetuose, klasėse;
12.29. neapkrauna moksleivių ugdymo programoje nenumatytais darbais. pagal mokyklų higienos normas ir taisykles, i ir ii klasių moksleiviams namų užduotys neskiriamos;
12.30. rengia ir pristato metodines priemones metodinėse grupėse;
12.31. stebi ir veda atviras pamokas;
12.32. apibendrina lankytų seminarų ar kitų užsiėmimų medžiagą;
12.33. kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia savo kultūrinį akiratį;
12.34. tobulina kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi;
12.35. pavaduoja sergančius ar išvykusius pedagogus, apie negalėjimą atvykti į darbą iš anksto praneša apie tai mokyklos vadovams;
12.36. laikosi Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos darbo tvarkos taisyklių.

IV. MOKYTOJO TEISĖS

13. Mokytojas turi teisę:
13.1. teikti savo pasiūlymus ir pastabas mokyklos administracijai, mokyklos tarybai;
13.2. tiesiogiai dalyvauti mokyklos bendruomenės veikloje;
13.3. teikti projektus ir dalyvauti projektiniame darbe;
13.4. rengti metodinius darbus;
13.5. dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
13.6. siūlyti savo individualias programas;
13.7. pasirinkti pedagoginės veiklos formas ir metodus;
13.8. būti atestuotam ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
13.9. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;
13.10. stebėti ir vesti atviras pamokas.

V. MOKYTOJO ATSAKOMYBĖ

14. Mokytojas atsako už:
14.1. už tinkamą dienynų, individualių planų ir kitų dokumentų tvarkymą;
14.2. už mokinių saugumą pamokų, repeticijų bei mokyklos organizuojamų renginių metu;
14.3. už mokyklos vadovo įsakymų vykdymą;
14.4. už saugią muzikos instrumentų bei aparatūros eksploataciją; 
14.5. už elgesio normų – sąžiningumo, objektyvumo, pareigingumo ir lojalumo laikymąsi;
14.6. už profesinių paslapčių ir konfidencialios informacijos saugojimą;
14.7. už susilaikymą nuo išankstinio viešo vertinimo;
14.8. už savo pareigų netinkamą vykdymą mokytojas atsako  mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________________________________________________________________________________

PATVIRTINTA
Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 22 d.
įsakymu Nr. P- 17/1

 

KONCERTMEISTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos koncertmeisterio pareigybės aprašymas reglamentuoja koncertmeisterio, dirbančio mokykloje pagal darbo sutartį, darbinę veiklą.
 2. Koncertmeisteris yra II pareigybės grupė.
 3. Pareigybės lygis: mokytojas priskiriamas A lygio pareigybei.
 4. Koncertmeisterį pareigoms skiria ir atleidžia iš pareigų, skiria nuobaudas ar paskatinimus Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Koncertmeisterio darbo pobūdį apsprendžia jo išsilavinimas (specialybė), kvalifikacija ir konkrečiais mokslo metais jam paskirtas pamokų krūvis.
 6. Koncertmeisteris dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus, Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo ir mokyklos direktoriaus įsakymais, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais ugdymą reglamentuojančiais dokumentais bei pareigybės aprašymu.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

7. Koncertmeisteriui  keliami kvalifikaciniai reikalavimai:
7.1. turėti aukštąjį universitetinį muzikinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
7.2. turėti pedagogo kvalifikaciją;
8. Koncertmeisteris turi žinoti ir išmanyti:
8.1. naudotis informacinėmis technologijomis;
8.2. mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; kalbos kultūros reikalavimus;
8.4. pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;
8.5. planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
8.6. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9. Koncertmeisteris turi būti susipažinęs su saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, saugaus eismo reikalavimais.
10. Koncertmeisteris vadovaujasi:
10.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
10.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;
10.3. darbo tvarkos taisyklėmis;
10.4. darbo sutartimi;
10.5. šiuo pareigybės aprašymu;
10.6. kitais mokyklos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAREIGOS

11. Koncertmeisteris vykdo šias pareigas:
11.1. planuoja savo ugdomąją veiklą;
11.2. pasirengia pamokoms;
11.3. tvarko mokinių ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus;
11.4. nedelsiant imasi adekvačių priemonių, pastebėjus ar įtarus mokinį esant apsvaigus nuo psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, mokinio atžvilgiu taikomą smurtą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą;
11.5. užtikrina ugdomų mokinių saugumą;
11.6. tobulina kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi;
11.7. bendrauja ir bendradarbiauja su dirbančiais pedagogais mokinių ugdymo klausimais;
11.8. akomponuoja pamokose, koncertuose, festivaliuose, konkursuose;
11.9. mokinių išvykas į gamtą, konkursus, festivalius, vasaros stovyklas, teatrus, koncertus už mokyklos ribų organizuoja tik suderinus su mokyklos vadovybe, užtikrinus drausmę ir būtinas saugos priemones;
11.10. supažindina mokinius su saugaus elgesio taisyklėmis, veda saugaus elgesio instruktažus;
11.11. analizuoja savo koncertinę veiklą, vertina ugdymo rezultatus ir su jais supažindina mokinius, jų tėvus, mokyklos administraciją;
11.12. sudaro savo individualaus darbo tvarkaraštį.
11.13. atvykus į darbą ir baigus pamokas, atsižymi registracijos knygoje, pamokas pradeda nustatytu laiku, nepalieka moksleivių be priežiūros kabinetuose, klasėse;
11.14. žymi mokinių lankomumą dienynuose;
11.15. dalyvauja mokymosi pasiekimų patikrinimo, įskaitų, baigiamųjų žinių vertinimo ir kitose mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose;
11.16. mokslo metų pabaigoje įsivertina savo darbą pagal mokykloje priimtus susitarimus ir aptaria metodinėje grupėje bei su kuruojančiu pavaduotoju ugdymui;
11.17. pavaduoja sergantį ar dėl kitų priežasčių nesantį koncertmeisterį, apie negalėjimą atvykti į darbą iš anksto praneša apie tai mokyklos vadovams;
11.18. dalyvauja metodinėje veikloje, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo veikloje, mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinių grupių susirinkimuose, mokytojų pasitarimuose ir kituose privalomuose renginiuose;
11.19. padeda mokiniui pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos kryptį;
11.20. vykdo kitas norminiuose ir lokaliniuose teisės aktuose nustatytas pareigas;
11.21. laikosi Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos darbo tvarkos taisyklių.

 

IV. KONCERTMEISTERIO TEISĖS

12. Koncertmeisteris turi teisę:
12.1. pasirinkti pedagoginės veiklos formas ir būdus;
12.2. dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
12.3. būti atestuotam ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
12.4. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;
12.5. teikti projektus ir dalyvauti projektiniame darbe;
12.6. rengti metodinius darbus;
12.7. teikti savo pasiūlymus ir pastabas mokyklos administracijai.

 

V. KONCERTMEISTERIO ATSAKOMYBĖ

13. Koncertmeisteris atsako už:
13.1. už tinkamą dienynų, individualių planų ir kitų dokumentų tvarkymą;
13.2. už mokinių saugumą pamokų, repeticijų bei mokyklos organizuojamų renginių metu;
13.3. už mokyklos vadovo įsakymų vykdymą;
13.4. už saugią muzikos instrumentų bei aparatūros eksploataciją; 
13.5. už elgesio normų – sąžiningumo, objektyvumo, pareigingumo ir lojalumo laikymąsi;
13.6. už profesinių paslapčių ir konfidencialios informacijos saugojimą;
13.7. už susilaikymą nuo išankstinio viešo vertinimo;

13.8. už savo pareigų netinkamą vykdymą mokytojas atsako  mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Karoliniškių muzikos mokykla © 2008-2016